MENI
 
Naslovna » Dokumenta » Akti u pripremi » Javne konsultacije

Javne konsultacije

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog započinje proces konsultacija na tekst Polaznih osnove za izradu teksta Predloga akcionog plana za 2024. i 2025. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine. Svoje komentare, sugestije i primedbe na tekst dokumenta možete, putem popunjavanja obrasca u prilogu, možete dostaviti u okviru portala eKonsultacije, ili na adresu elektronske pošte: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs, od petka, 15. decembra 2023. godine, do ponedeljka, 25. decembra 2023. godine, do 24:00 časa.

 

KONSULTACIJE O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2024-2025. GODINE ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2030. GODINE

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog započinje proces konsultacija o Predlogu akcionog plana za period 2024-2025. godine za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine. Svoje komentare, sugestije i primedbe na tekst dokumenta možete, putem popunjavanja obrasca u prilogu, dostaviti u okviru portala eKonsultacije, ili na adresu elektornske pošte: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs, do nedelje, 26. novembra 2023. godine, do kraja dana.

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje

KONSULTACIJE O RADNOJ VERZIJI AKCIONOG PLANA  ZA OSTVARIVANjE PRAVA NACIONALNIH MANjINA ZA PERIOD OD 2022. DO 2025. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na onlajn konsultacije predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina, zainteresovane građane i građanke, privredna društva i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u vezi sa radnom verzijom Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za period od 2022. do 2025. godine.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu predmetnog dokumenta, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu, najkasnije do 26. jula 2022. godine, na elektronsku adresu:  akcioniplanmanjine@minljmpdd.gov.rs i putem portala e-Konsultacije  https://ekonsultacije.gov.rs/

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje

KONSULTACIJE O RADNOJ VERZIJI PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA SOCIJALNO UKLjUČIVANjE ROMA I ROMKINjA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022-2024. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na onlajn konsultacije predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, zainteresovane građane i građanke, privredna društva i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u vezi sa radnom verzijom Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutog predloga, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu, najkasnije do 09. maja 2022. godine, na elektronsku adresu: odsek.romi@minljmpdd.gov.rs i putem portala e-Konsultacije https://ekonsultacije.gov.rs/

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje

KONSULTACIJE O RADNOJ VERZIJI PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na onlajn konsultacije predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, zainteresovane građane i građanke, privredna društva i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u vezi sa radnom verzijom Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, koja se nalazi priložena na kraju ove poruke.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutog predloga, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu, najkasnije do 21. aprila 2022. godine, na elektronsku adresu: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs.

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje

KONSULTACIJE
NA PREDLOG
AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA STVARANjE PODSTICAJNOG OKRUŽENjA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022-2023. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na online konsultacije predstavnike udruženja i drugih organizacija civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnike privrednih subjekata i druge zainteresovane strane u vezi sa Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022-2023. godine.

Sugestije i komentare relevantne za izradu pomenutog dokumenta, potrebno je da dostavite najkasnije do 22. marta 2022. godine na dva načina:

- na priloženom obrascu na imejl adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs

- i putem portala eKonsultacije https://ekonsultacije.gov.rs/.

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje

KONSULTACIJE
O POLAZNIM OSNOVAMA ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NACIONALNIH MANjINA ZA PERIOD OD 2022. DO 2025. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na onlajn konsultacije predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina, zainteresovane građane i građanke, privredna društva i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za period od 2022. do 2025. godine, koje se nalaze priložene na kraju ove poruke.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutog predloga, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu, najkasnije do 17. februara 2022. godine, na elektronsku adresu: akcioniplanmanjine@minljmpdd.gov.rs.

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje


JAVNE KONSULTACIJE
O PREDNACRTU TEKSTA PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA PERIOD (2021-2023) ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2021. DO 2030. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, zainteresovane građane i građanke, privredna društva i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte na učešće u javnim onlajn konsultacijama u vezi sa prednacrtom teksta Predloga akcionog plana za period (2021-2023) za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine koji se nalazi priložen na kraju ove poruke.


Sugestije i komentari, relevantni za izradu predmetnog dokumenta, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu, najkasnije do 31. decembra 2021. godine, na elektronsku adresu: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje početka rada na izradi Polaznih osnova za izradu Strategije praćenja i unapređenja ljudskih prava u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine i otvara


JAVNE ONLAJN KONSULTACIJE
RADI IZRADE POLAZNIH OSNOVA ZA IZRADU STRATEGIJE PRAĆENjA I UNAPREĐENjA LjUDSKIH PRAVA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, zainteresovane građane i građanke, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte da putem onlajn javnih konsultacija uzmu učešća u izradi Polaznih osnova za izradu Strategije praćenja i unapređenja ljudskih prava u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine.

Predmet javnih konsultacija je Radni dokument - Koncept i proces izrade Strategije praćenja i unapređenja ljudskih prava u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine, koji se nalazi u prilogu teksta.

Javne onlajn konsultacije traju od 9.12.2021. do 1.3.2022. godine.

Svi zainteresovani mogu svoje sugestije i komentare dostaviti na obrascu, koji se nalazi u prilogu, najkasnije do 1. marta 2022. godine na imejl adresu: ljudskaprava@minljmpdd.gov.rs

KONSULTACIJE
NA PREDLOG REVIDIRANE STRATEGIJE ZA SOCIJALNO UKLjUČIVANjE ROMA I ROMKINjA ZA PERIOD 2022. - 2030. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije pokrenulo je inicijativu za izradu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Rominja u Republici Srbiji do 2030. godine, odnosno usaglašavanjeg dokumenta za period od 2022-2030, kao nadležni predlagač u skladu sa članom 29. stav 1. Zakona o planskom sistemu.

S tim u vezi stavljamo na javni uvid Predlog revidirane Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2022.-2030. godine, kao i Obrazac za dostavljanje komentara i sugestija na navedeni dokument.

Komentari i sugestije, relevantni za irzadu pomenutog dokumenta, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu, najkasnije do 05.12.2021. godine, na elekktronsku adresu: milorad.radosavljevic@minljmpdd.gov.rs.

 

KONSULTACIJE
NA PREDLOG STRATEGIJE ZA STVARANjE PODSTICAJNOG OKRUŽENjA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2021 - 2030. GODINE

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na online konsultacije poziva predstavnike udruženja i druge organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnike privrednih subjekata i druge zainteresovane strane u vezi sa Predlogom Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2021-2030. godine.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutog dokumenta, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu najkasnije do 30. novembra 2021. godine na elektronsku adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs.

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje

 

KONSULTACIJE
O POLAZNIM OSNOVAMA ZA IZRADU PREDLOGA STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2030. GODINE

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na onlajn konsultacije predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, zainteresovane građane i građanke, privredna društva i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Predloga strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2021. do 2030. godine, koje se nalaze priložene na kraju ove poruke.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutih predloga, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu, najkasnije do 01. novembra 2021. godine, na elektronsku adresu: ivana.smailagic.urkmez@minljmpdd.gov.rs.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obaveštava da je

 

PRODUŽEN ROK TRAJANjA KONSULTACIJA NA
POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU DOKUMENTA JAVNE POLITIKE ZA STVARANjE PODSTICAJNOG OKRUŽENjA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na online konsultacije poziva predstavnike udruženja i druge organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnike privrednih subjekata i druge zainteresovane strane u vezi sa Polaznim osnovama za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutog dokuemnta, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu do 21. septembra 2021. godine na elektronsku adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs .

 

Na osnovu člana 31. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje

 

KONSULTACIJE NA
POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU DOKUMENTA JAVNE POLITIKE ZA STVARANjE
PODSTICAJNOG OKRUŽENjA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI
SRBIJI

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na online konsultacije poziva predstavnike udruženja i druge organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnike privrednih subjekata i druge zainteresovane strane u vezi sa Polaznim osnovama za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutog dokumenta, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu najkasnije do 15. septembra 2021. godine na elektronsku adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs .

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje

 

KONSULTACIJE
O POLAZNIM OSNOVAMA ZA IZRADU PREDLOGA NACIONALNE STRATEGIJE ZA
RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2021. DO 2030. GODINE SA PREDLOGOM
AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU NAVEDENE STRATEGIJE (2021-2023)

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na online konsultacije predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, zainteresovane građane i građanke, privredna društva i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine sa Predlogom akcionog plana za primenu navedene strategije (2021-2023), koje se nalaze priložene na kraju ove poruke.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutih predloga, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu najkasnije do 30. avgusta 2021. godine na elektronsku adresu: dragan.knezevic@minljmpdd.gov.rs.

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje 

 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA
RADI PRIPREME TEKSTA
NACRTA ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na on line javne konsultacije sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnim konsultacijama radi pripreme teksta Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Svoje predloge i sugestije od značaja za izradu pomenutog zakona, navedeni akteri mogu dati na priloženom obrascu i poslati ih najkasnije do 20. februara 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs, sa naznakom: Komentari na Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Obrazac i Polazne osnove se mogu preuzeti na Portalu e-Uprave.

 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA
ZA IZRADU TEKSTA
NACRTA ZAKONA O ISTOPOLNIM ZAJEDNICAMA

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve zainteresovane da uzmu učešća u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama.
Ministarstvo je otpočelo postupak pripreme propisa koji bi regulisao oblast istopolnih partnerstava. Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/1/) i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/19), kao i Pravilnikom o o smernicima dobre pakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS“, broj 51/2019) obaveza je nadležnog predlagača da u fazi planiranja i definisanja propisa sprovede konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija, čime se doprinosi unapređenju zakonskih rešenja i pravnog okvira uopšte.
Predmet konsultacija su Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama u čijoj izradi su korišćeni najbolji primeri uporednopravnih rešenja.
Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama mogu se preuzeti na Portalu e-Uprava.
Konsultacije će biti održane dostavljanjem komentara i sugestija putem elektronske pošte.
Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije se mogu dostaviti na javnarasprava@minljmpdd.gov.rs na obrascu koji se može preuzeti na Portalu e-Uprava.
Rok za dostavljanje komentara i sugestija je 20. februar 2021. godine.

 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA
ZA IZRADU TEKSTA
NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve zainteresovane da uzmu učešća u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.
Ministarstvo je otpočelo postupak pripreme propisa radi unapređenja zakonskih odredbi koje regulišu oblast zabrane diskriminacije.  
Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/1/) i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/19), kao i Pravilnikom o o smernicima dobre pakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS“, broj 51/2019) obaveza je nadležnog predlagača da u fazi planiranja i definisanja propisa sprovede konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija, čime se doprinosi unapređenju zakonskih rešenja i pravnog okvira uopšte.
Predmet konsultacija su Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije koje je izradila Radna grupa.
Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije mogu se preuzeti na Portalu e-Uprava.
Konsultacije će biti održane dostavljanjem komentara i sugestija putem elektronske pošte.  
Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije se mogu dostaviti na javnarasprava@minljmpdd.gov.rs na obrascu koji se može preuzeti na Portalu e-Uprava.
Rok za dostavljanje komentara i sugestija je 20. februar 2021. godine.