MENI
 
Naslovna » Izbori za nacionalne savete

Izbori za nacionalnе savetе

RASPISANI IZBORI ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANjINE

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov doneo je 24. marta 2023. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine.

Imajući u vidu da nakon spovedenih redovnih izbora za članove nacionalnih saveta koji su održani 13. novembra 2022. godine izborne liste koje su osvojile mandate nisu uspele da postignu dogovor u vezi sa izborom predsednika, 1. marta 2023. godine raspušten je Nacionalni savet albanske nacionalne manjine i obrazovan je Privremeni organ upravljanja koji vrši tekuće i neodložne poslove do konstituisanja novog saziva nacionalnog saveta.

Odluka o raspisivanju izbora je doneta na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina kojim je propisano da se nakon raspuštanja nacionalnog saveta novi izbori za njegove članove raspisuju u roku od 60 dana od raspuštanja i to tako da se održe u narednih 45 dana.

Izbori za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine biće održani  putem elektorske skupštine, 7. maja 2023. godine u Bujanovcu. Na ovim izborima biraće se 15 članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine.

Javni poziv svim elektorima da blagovremeno podnesu potpune pismene prijave za učešće u elektorskoj skupštini, bliža obaveštenja i ostala relevantna dokumentacija biće dostupni na internet stranici Ministarstva: www.minljmpdd.gov.rs.

Elektorske prijave dostavljaju se neposredno na adresu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd. Rok za dostavljanje elektorskih prijava je 7. april 2023. godine.

OPŠTE NAPOMENE ZA PODNOŠENjE ELEKTORSKE PRIJAVE
ZA IZBOR ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANjINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE

Na izborima putem elektorske skupštine za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine bira se 15 članova.

Svaki pripadnik albanske nacionalne manjine koji želi da bude elektor, mora da bude upisan u poseban birački spisak albanske nacionalne manjine i da dostavi pismenu podršku najmanje 20 pripadnika albanske nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak albanske nacionalne manjine. 

Postupak se pokreće dostavljanjem elektorske prijave i sledeće dokumentacije Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog:

 1. Elektorska prijava podnosi se u:
 2. 1) pismenom obliku i
  Obrazac elektorske prijave koji se dostavlja u pismenom obliku možete preuzeti ovde
  2) elektronskom obliku (Eksel tabela) dostavlja se na CD-u ili DVD-u
  Obrazac elektorske prijave (Eksel tabela) koja se dostavlja u elektronskoj formi možete preuzeti ovde

  Uz elektorsku prijavu potrebno je priložiti i očitanu ličnu kartu kandidata za elektora.

 3. Overene izjave birača da podržavaju kandidaturu za elektora
 4. Dostavljaju se na Obrascu za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektora koji je propisan Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore („Službeni glasnik RS”, br. 72/14 i 61/18)

  Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektora možete preuzeti ovde

  Obrazac ove izjave podnosilac zahteva sam umnožava u potrebnom broju primeraka.
  Obrazac se može popunjavati elektornski (na računaru) ili odštampati i popuniti ručnim unosom podataka. Važna napomena za elektronsko popunjavanje: nije dozvoljeno brisati/menjati podatke i obavezna polja koja čine sadržinu ovog obrasca.
  Izjava birača da podržava kandidata za elektora, overava se kod javnog beležnika, a u gradovima i opštinama gde nisu imenovani javni beležnici kod osnovnog suda, sudske jedinice ili prijemne kancelarije osnovnog suda, odnosno u gradskoj ili opštinskoj upravi.

  Overa potpisa ne podleže plaćanju taksi.

  Overene izjave birača moraju biti sortirane prema redosledu, odnosno rednom broju birača u spisku birača koji podržavaju kandidaturu za elektora (koji se dostavlja u pismenom i elektronskom obliku).

 5. Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora


Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora podnosi se u:
1) pismenom obliku i
2) elektronskom obliku (dostavlja se nasnimljen na CD-u ili DVD-u)

Spisak birača (Eksel tabela) koji se dostavlja u pismenom i elektronskom obliku možete preuzeti ovde

Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora obavezno se dostavlja (uz elektorsku prijavu i potreban broj overenih izjava birača da podržavaju kandidaturu za elektora) u pisanom obliku odštampan i potpisan od strane lica koje podnosi elektorsku prijavu. Takođe, potrebno ga je dostaviti u elektronskom obliku-popunjen u eksel tabeli i nasnimljen na CD-u ili DVD-u. Spisak birača u pisanom i elektronskom obliku moraju biti istovetni u odnosu na ukupan broj i redosled birača.

Važna napomena

Prilikom popunjavanja eksel fajla:

 1. Eksel tabelu pod nazivom spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora popuniti sa svim traženim podacima
 2. Ne menjati raspored kolona u tabeli
 3. Polje u koje se unosi JMBG formatirati u tekstualno polje kako ne bi brisao vodeću nulu i obavezno voditi računa da JMBG ima 13 cifara.

Rok za podnošenje elektorskih prijava je 7. april 2023. godine

Elektorska prijava se podnosi neposredno Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz (sala 555 na petom spratu).

Podnošenje elektorske prijave treba najaviti prethodnog dana do 15,00 časova elektronskom poštom na adresu: izborinsnm@minljmpdd.gov.rs.

Elektorska prijava se može podneti svakog radnog dana, u vremenu od 9,00 do 15,00 časova, osim poslednjeg dana za podnošenje elektorske prijave, kada se može podneti do 24,00 časa.

Izuzetno, elektorska prijava se može podneti i u dane vikenda, u kom slučaju se podnošenje najavljuje u petak do 15,00 časova, s tim da će vreme podnošenja odrediti Ministarstvo. Prilikom određivanja vremena podnošenja elektorske prijave obavezno se poštuje redosled prijavljivanja.

Elektorsku prijavu podnosi kandidat za elektora ili lice koje on za to ovlasti.

Obrazac ovlašćenja za podnošenje elektorske prijave možete preuzeti ovde

Ministarstvo će uputiti pismeni poziv za učešće na izborima za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine putem elektorske skupštine svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na brojeve telefona: 011/2250 674 i 011/2250 680

 

 

Na osnovu člana 100. stav 3. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 ‒ US, 55/14 i 47/18), u skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine („Službeni glasnik RS”, broj 23/23),

ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje

JAVNI POZIV
svim elektorima da blagovremeno podnesu potpune pismene prijave za učešće u elektorskoj skupštini

Elektorska skupština za izbor 15 članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine održaće se 7. maja 2023. godine u Bujanovcu.
Pravo da bude elektor ima pripadnik albanske nacionalne manjine upisan u poseban birački spisak čiju kandidaturu pismeno podrži najmanje 20 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak.
Potpisi za podršku elektora moraju da budu overeni kod organa nadležnog za overu potpisa.
Overa potpisa ne podleže plaćanju taksi. 
Kandidat za elektora podnosi Ministarstvu elektorsku prijavu na potvrđivanje.         Elektorska prijava sadrži izjavu da se kandidat prijavljuje za elektorsku skupštinu nacionalne manjine i lične podatke i overene izjave birača da podržavaju kandidaturu za elektora, kao i spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD), tako da spisak u oba oblika bude istovetan, a koji potpisuje lice koje podnosi elektorsku prijavu na potvrđivanje.
Elektorske prijave sa svim prilozima podnose se neposredno na adresu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo.
Rok za dostavljanje elektorskih prijava je 7. april 2023. godine.
Ministarstvo će uputiti pismeni poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena.
Bliža obaveštenja i relevantna dokumentacija mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva https://www.minljmpdd.gov.rs.

 

Potvrđene elektorske prijave za učešće na elektorskoj skupštini za izbor članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u skladu sa članom 102. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u periodu od 24. marta do 7. aprila 2023. godine, podneto je ukupno 528 elektorskih prijava na potvrđivanje. Rešenjem Ministarstva potvrđene su 523 elektorske prijave.

Spisak elektora albanske nacionalne manjine čije su elektorske prijave potvrđene možete preuzeti OVDE

Imajući u vidu da je rešenjem Ministarstva potvrđen minimalan broj elektorskih prijava, stekli su se uslovi iz člana 105. stav 2. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina za sazivanje elektorske skupštine.

Elektorska skupština za izbor članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine biće održana 7. maja 2023. godine u Bujanovcu.

Ministarstvo će uputiti poziv za učešće na elektorskoj skupštini svim elektorima kojima su potvrđene elektorske prijave sa tačnim vremenom i mestom održavanja elektorske skupštine u Bujanovcu.

Odredbama čl.106, 107, 108. i 109. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina uređuje se postupak izbora članova nacionalnog saveta na elektorskoj skupštini koji sprovodi tročlani Odbor, koji imenuje Republička izborna komisija među poznavaocima izbornih postupaka.

 

 

Na osnovu člana 102. stav 8. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 – US, 55/14 i 47/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje

P O Z I V
za prisustvovanje elektorskoj skupštini za izbor članova
Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine

 

Pozivaju se elektori čija je prijava potvrđena rešenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da prisustvuju elektorskoj skupštini za izbor članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine.

Elektorska skupština za izbor 15 članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine održaće se 7. maja 2023. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  Sportskom centru Mladost u Bujanovcu, Branka Radičevića 2.

Potrebno je doći najmanje 2 sata pre vremena početka održavanja elektorske skupštine radi blagovremene prijave učešća.

Takođe, radi utvrđivanja identiteta potrebno je da se na elektorsku skupštinu ponese važeća lična karta ili važeća putna isprava (pasoš).

Elektorskoj skupštini mogu prisustvovati samo elektori čija je prijava potvrđena rešenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Ukoliko elektor u toku trajanja elektorske skupštine napusti zgradu Sportskog centra neće biti moguć povratak u salu u kojoj se održava elektorska skupština.

Ministarstvo je uputilo pismeni poziv za elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena.

 

Izbori za nacionalni savete 2022

Pogledajte - Izbori za nacionalne savete 2022