MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD)

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD)

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je jednoglasno usvojila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 13. decembra 2006. godine.

Konvencija je otvorena za potpisivanje i ratifikaciju od 30. marta 2007. godine.

Konvencija je stupila na snagu 3. maja 2008. godine, nakon što je ostvaren dovoljan broj ratifikacija. Do sada je Konvenciju potpisalo 145 a ratifikovalo 87 država članica Ujedinjenih nacija.

Republika Srbija je potpisala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol 17. decembra 2007. godine a ratifikovala 31. jula 2009. godine (“Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori", br. 42/2009 od 2.06.2009. godine).

Konvencija predviđa da osobe sa invaliditetom uključuju i one koji imaju dugoročna fizička, mentalna, intelektualna ili čulna oštećenja koja u interakciji sa raznim preprekama mogu ometati njihovo puno i efikasno učešće u društvu na jednakoj osnovi sa drugima.

U skladu sa motom međunarodnog pokreta osoba sa invliditetom: ,,Ništa o nama bez nas", a na predlog Ujedinjenih nacija u izradu ove konvencije bile su uključene i osobe sa invaliditetom.

Cilj ove konvencije je da se unapredi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svih osobama sa invaliditetom i da se unapredi poštovanje njihovog urođenog dostojanstva.

Osnovna načela ove Konvencije su: poštovanje urođenog dostojanstva, individualna samostalnost uključujući slobodu vlastitog izbora i nezavisnost osoba; zabrana diskriminacije; puno i efikasno učešće i uključivanje u društvo; uvažavanje razlika i prihvatanje osoba sa invaliditetom kao dela ljudske raznolikosti i čovečanstva; jednake mogućnosti; dostupnost; ravnopravnost žena i muškaraca; uvažavanje razvojnih sposobnosti dece sa invaliditetom kao i poštovanje prava dece sa invaliditetom na očuvanje svog identiteta.

Izveštaj Republike Srbije o primeni preporuka broj 34 i broj 54 UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

U tački 70. Zaključnih zapažanja u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Komitet za prava osoba sa invaliditetom pozvao je državu da u roku od 12 meseci, u skladu sa članom 35. (2) Konvencije, dostavi informaciju u pisanoj formi  o  preduzetim  merama  na  sprovođenju  preporuka  Komiteta iznesenim u stavovima 34 i 54 Zaključnih zapažanja.

Vlada Republike Srbije usvojila je Izveštaj o primeni preporuka 34 i 54 na sednici 11. maja 2017. godine, nakon čega je izveštaj dostavljen Komitetu za prava osoba sa invaliditetom.

Zaključna zapažanja Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom sa preporukama Republici Srbiji za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u narednom izveštajnom periodu (CRPD/C/SRB/CO/1)

Na 15. zasedanju Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, 5 i 6. aprila 2016. godine u Ženevi, državna delegacija Republike Srbije je predstavila Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Nakon prethodnog razmatranja Inicijalnog izveštaja i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga sa delegacijom na pomenutom zasedanju, Komitet je usvojio Zaključna zapažanja sa preporukama Republici Srbiji za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u narednom izveštajnom periodu (CRPD/C/SRB/CO/1).

Shodno tački 71. Zaključnih zapažanja u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Republika Srbija kao država članica, je u obavezi da u narednom periodu prvenstveno usmeri pažnju na sprovođenje ovih zaključnih zapažanja i konkretnih preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u vezi sa inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u vezi sa inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom usvojeni su na sednici Vlade koja je održana 2. februara 2016. godine, nakon čega su odgovori upućeni Komitetu za prava osoba sa invaliditetom.

Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

U skladu sa članom 35. stav 1 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Republika Srbija se obavezala da Komitetu za prava osoba sa invaliditetom dostavlja izveštaje o merama preduzetim u cilju izvršavanja obaveza iz Konvencije, inicijalni u roku od dve godine nakon strupanja na snagu za odnosnu državu i periodične najmanje jednom svake četiri godine i kad god to Komitet zatraži.

Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije je u metodološkom i sadržajnom smislu urađen u skladu sa smernicama Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.

Republika Srbija ovim Inicijalnim izveštajem daje pregled mera koje je preduzela da bi usaglasila nacionalne zakone i politiku sa odredbama Konvencije, ostvarene rezultate kao i uočene probleme i nedostatke u pristupu sprovođenja preuzetih obaveza.

Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 10.maja 2012.godine.

Opšti komentari Komiteta za prava osoba sa invaliditetom

Usvojeni Opšti komentari na član 9 i član 12 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom usvojio je u aprilu 2014. godine opšti komentar broj 1, u vezi sa odredbama čana 12. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koji se odnosi na  jednako priznanje pred zakonom i poslovnu sposobnost kao i Opšti komentar broj 2 na član 9. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koji se odnosi na pristupačnost.

Ovi komentari trebalo bi da stranama ugovornicama, međunarodnim organizacijama, civilnom društvu, institucijama za ljudska prava, naučnim radnicima, novinarima i pojedincima pomognu u tumačenju i primeni ovih ključnih odredaba Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Link na kome su objavljeni tekstovi svih Opštih preporuka Komiteta za prava OSI na engleskom jeziku: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx