MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » UPR

UPR

Izveštaj Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 31.10.2017. godine Izveštaj Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (Zaključak,05 Broj: 337-9979/2017-1). Kao država smo iskoristili mogućnost da izradimo i aneks, koji sadrži informacije o realizaciji preporuke preporuke i semafor sa procenom o ostvarenosti svake preporuke u sklldu sa smernica SLjP UN (ispunjena, delimično ispunjena,u fazi ispunjavanja i nije ispunjena).

 

Odgovori Republike Srbije na preporuke država članica Ujedinjenih nacija iz Trećeg ciklusa Univerzalonog periodičnog pregleda.

U okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda, u periodu od 24. do 26. januara 2018. godine državna delegacija je predstavila izveštaj Republike Srbije. Tom prilikom, naša država je dobila 190 preporuka i u skladu sa jedinstvenom procedurom za UPR, prihvatila je 175, a notirala 15 preporuka.

Vlada je na sednici održanoj 26. aprila 2018. godine usvojila Odgovore Republike Srbije na preporuke država članica Ujedinjenih nacija iz Trećeg ciklusa Univerzalonog periodičnog pregleda.

 

Republika Srbija dostavila Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija Srednjoročni izveštaj u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR)

Vlada Republike Srbije je na sednici 25. februara 2021. godine usvojila Srednjoročni izveštaj Republike Srbije u okviru Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (Zaključak, br. 337-1537/2021), nakon čega je isti dostavljen Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Ovo je dobrovoljni izveštaj, koji naša država prvi put dostavlja Savetu za ljudska prava UN-a i na ovaj način svrstava u red država sa dobrom praksom izveštavanja. Izveštaj će biti razmatran u okviru 46. zasedanja Saveta za ljudska prava UN-a na panelu posvećenom UPR, 17. marta 2021. godine u prisustvu delegacije Stalne misije Republike Srbije pri UN i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

Republika Srbija je u okviru Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda u januaru 2018. godine dobila 190 preporuka, od kojih je prihvatila 175, a notirala 15.

Izrada Srednjoročnog izveštaja započela je u julu 2020. godine formiranjem međusektorskog tima, koji podrazumeva predstavnike sve tri grane vlasti koje su zaduženi za sprovođenje preporuka, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Agencije za borbu protiv korupcije, Regulatornog tela za elektronske medije, Grada Beograda, Platforme organizacija za saradnju sa UN mehanizmima, Tima UN za ljudska prava i Misije OEBS-a u Srbiji.

Izradu izveštaja je u mnogome olakšao već uspostavljen nacionalni mehanizam za praćenje UN preporuka u oblasti ljudskih prava - Savet Vlade Republike Srbije za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava.

Savet je po dobijanju preporuka iz Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda ažurirao Plan ispunjavanja preporuka za čije vođenje je zadužen. Za svaku preporuku je određen resor nadležan za njeno ispunjavanje i rok. Specifičnost Plana ispunjavanja preporuka je što se ispunjavanje preporuka meri kroz indikatore usprešnosti, na kojima su zajedno radili Vlada i organizacije civilnog društva.

U cilju povezivanja svih procesa koji se u oblasti ljudskih prava paralelno održavaju u našoj državi, dodatna vrednost Plana ispunjavanja preporuka je što su sve preporuke iz UPR povezane sa Ciljevima održivog razvoja iz Agende 2030 UN-a i Akcionim  planom za pregovaračko poglavlje 23: pravosuđe i osnovna prava u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Članovi multisektorskog tima su, radi efikasnijeg izveštavanja, preporuke iz Trećeg ciklusa UPR grupisali u 27 tematskih celina u okviru kojih su dati odgovori o sprovodenim aktivnostima na ispunjavanju preporuka u periodu od početka 2018. godine do kraja 2020. godine.

Odgovori nadležnih državnih organa i institucija pokazuju da je ispunjavanje svake preporuke u toku, kao i u kojim oblastima se moraju preduzeti dodatne aktivnosti kako bi se dostigli željeni ciljevi. Sama ocena o statusu ispunjenosti svake od preporuka će biti iskazana u finalnom izveštaju koji naša država treba da dostavi 2023. godine Savetu za ljudska prava UN-a.

Rad na izradi ove vrste izveštaja uticao je na unapređenje saradnje između nadležnih državnih organa i institucija, kao i njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva, što je od izuzetnog značaja za praćenje i ispunjavanje dobijenih preporuka. Takođe kroz presek stanja u oblasti ispunjenosti preporuka u trogodišnjem periodu olakšaće se proces pripreme finalnog izveštaja koji smo u obavezi da dostavimo Savetu za ljudska prava UN-a.