MENI
 
Naslovna » Nacionalne manjine

Nacionalne manjine

Tel: +381 11 31 30 970
       +381 11 31 30 980
       +381 11 31 33 780

e-mail adresa:  nacionalnemanjine@minljmpdd.gov.rs

 

U Sektoru za nacionalne manjine obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu, praćenje, analizu i sprovođenje propisa, kao i strateških dokumenata iz oblasti unapređenja i zaštite manjinskih prava; vođenje Registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina i prvostepenog upravnog postupka po prijavama za upis i promene podataka u Registru nacionalnih saveta; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina; vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbi izjavljenoj protiv rešenja imalaca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima posebnog biračkog spiska; nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih saveta nacionalnih manjina; sprovođenje konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine; praćenje i analizu kvartalnih izveštaja nacionalnih saveta o upotrebi dodeljenih finansijskih sredstava iz budžeta RS za finansiranje rada nacionalnih saveta; praćenje sprovođenja međunarodnih ugovora u oblasti manjinskih prava; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; pripremu državnih izveštaja o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima; pripremu komentara na mišljenja i izveštaje Savetodavnog komiteta i Komiteta eksperata i organizaciju njihovih poseta Republici Srbiji; pripremu sednica međuvladinih mešovitih tela za nacionalne manjine i koordinaciju rada delegacija Republike Srbije u tim telima; ostvarivanje prava nacionalnih manjina na uspostavljanje i održavanje prekogranične saradnje; organizovanje sednica Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine; izradu analiza i informacija u vezi sa ostvarivanjem prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja, kulture, javnog informisanja, službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima kao i druge poslove iz delokruga Sektora.