MENI
 
Naslovna » Civilno društvo » Podsticajno okruženje a razvoj civilnog društva » Institucionalni okvir za saradnju

Institucionalni okvir za saradnju sa civilnim društvom

U skladu sa mandatom, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi aktivnosti u pravcu obezbeđivanja povoljnog ambijenta za razvoj i delovanje civilnog društva kroz razvoj institucionalnih mehanizama za saradnju organa javne uprave sa civilnim društvom, pripremu propisa kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa, pripremu i sprovođenje strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, s ciljem daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora.

Jedan od ključnih preduslova za razvoj podsticajnog okruženja za delovanje civilnog društva, kao i njegovu saradnju sa organima javne vlasti, obuhvata postojanje adekvatnog institucionalnog okvira usmerenog na međusektorski dijalog na svim nivoima.

 

Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva je važan institucionalni mehanizam saradnje javnog i civilnog sektora i predstavlja jedan od mogućih modela strukturiranog dijaloga Vlade i organizacija civilnog društva.

Savet je savetodavno telo Vlade Republike Srbije za unapređenje saradnje i dijaloga između organa javne uprave i organizacija civilnog društva u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji.

Savet predstavlja važan mehanizam jačanja principa participacije, otvorenosti javne uprave i inkluzivnosti procesa kreiranja javnih politika i predstavlja prostor za dijalog o ključnim pitanjima koja se odnose na rad i delovanje civilnog društva (udruženja, fondacije i zadužbine).

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28.septembra 2023. godine usvojila Odluku o obrazovanju Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Više informacija na linku: https://www.minljmpdd.gov.rs/savet-podsticajno-okruzenje.php

 

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa

Za kvalitetna zakonska rešenja, a posebno njihovu uspešnu primenu i željene rezultate u praksi, od suštinskog je značaja pružiti priliku svim zainteresovanim akterima da se uključe u proces njihovog kreiranja od najranije faze. U skladu sa poverenim mandatom, Ministarstvo nastoji da promoviše, podstakne i obezbedi učešće organizacija civilnog društva u procesu pripreme, donošenja i praćenja primene propisa i dokumenata javnih politika.

Polazeći od zakonskog okvira kojim su postavljene osnove za unapređenje učešća javnosti u procesima pripreme propisa i dokumenata javnih politika, Ministarstvo sprovodi aktivnosti u cilju obezbeđivanja uključivanja organizacija civilnog društva u proces izrade propisa i dokumenata javnih politika. Podrška uključivanju u prosec izrade propisa zasniva se na Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa  („Sl. glasnik RS“, br. 8/20) usvojenim u januaru 2020. godine.

Svrha Smernica je da urede i podstaknu uključivanje zainteresovanih strana i ciljnih grupa, pre svega organizacija civilnog društva, u radne grupe koje formiraju organi državne uprave i time obezbede njihovu participaciju u što ranijoj fazi procesa odlučivanja. Istovremeno, njima se nastoji usmeriti rad organa državne uprave u pravcu daljeg unapređenja uključivanja civilnog društva u postupke izrade propisa i dokumenata javnih politika definisanih Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa ( "Sl. glasnik RS", broj 90/14.)usvojenim 2014. godine.

Uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa učešćem u radnim grupama i savetodavnim telima sprovodi se kroz transparentne postupke zasnovane na javnom pozivu, sa unapred utvrđenim kriterijumima selekcije i jednakim šansama za participaciju svih zainteresovanih predstavnika civilnog društva. Istovremeno, njihovom primenom nastoji se obezbediti podizanje kvaliteta procesa pripreme, ali i sprovođenja propisa i dokumenata javnih politika kroz uključivanje predstavnika civilnog društva koji imaju odgovarajuće iskustvo i ekspertizu u određenoj oblasti u ranim fazama procesa pripreme.

 

Kontakt tačke za saradnju sa civilnim društvom

Polazeći od pravnog okvira koji uvodi obaveze organa uprave u pravcu veće transparetnosti procesa donošenja propisa i javnih politika, uz istovremeno uspostavljanje novih mehanizama za uključivanje i zagovaračke aktivnosti civilnog društva, a u cilju obezbeđivanja efikasnije primene uspostavljenog pravnog okvira i unapređenja međusektorske komunikacije i saradnje, upućena je inicijativa organima uprave koji mogu biti predlagači propisa i dokumenata javnih politika da se imenuju kontakt osobe - tačke za saradnju sa organizacijama civilnog društva u organima uprave na sva tri nivoa vlasti – nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom.

Po okončanju procesa prikupljanja podataka od strane organa kreirana je Baza kontakt tačaka za saradnju sa organizacijama civilnog društva sa ciljem da omogući i podstakne direktnu komunikaciju i saradnju organa uprave i organizacija civilnog društva, posebno u procesima odlučivanja, ali i međusobnu saradnju i razmenu iskustava samih državnih organa u ovoj oblasti.

Postojanje kontakt tačaka u organima uprave za saradnju sa organizacijama civilnog društva jedan je od institucionalnih mehanizama za saradnju predviđenih revidiranim Kodeksom dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka Saveta Evrope.

Baza kontakt tačaka za saradnju sa organizacijama civilnog društva kreirana je u vidu excel dokumenta koji sadrži tri stranice (sheet) u kojima su organi uprave razvrstani po nivou vlasti kojem pripadaju. Ova baza biće periodično ažurirana podacima nedostajućih organa, ali i menjana u skladu sa eventualnim personalnim promenama osoba koje su zadužene za saradnju sa organizacijama civilnog društva.