MENI
 
Naslovna » Nacionalne manjine » Multilateralni ugovori

Multilateralni ugovori

OKVIRNA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANjINA

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina je prvi pravno obavezujući međunarodni instrument koji je u celini posvećen zaštiti nacionalnih manjina. Komitet ministara Saveta Evrope usvojio je Okvirnu konvenciju 1994. godine, a 1. februara 1995. godine otvorena je za potpisivanje državama članicama Saveta Evrope. Širina pitanja i odnosa koji su regulisani Okvirnom konvencijom učinili su je do sada najsveobuhvatnijim međunarodnopravnim dokumentom u oblasti manjinskih prava.

Okvirna konvencija predviđa podnošenje izveštaja kao redovnog sredstva za nadzor poštovanja obaveza preuzetih od strane država ugovornica. Praćenje sprovođenja Okvirne konvencije povereno je Komitetu ministara Saveta Evrope. Da bi se obezbedila efikasnost praćenja njenog sprovođenja, osnovan je Savetodovani komitet, čiji je zadatak da pomaže Komitetu ministara u oceni adekvatnosti mera preduzetih od strane država ugovornica za sprovođenja načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji. Članovi Savetodavnog komiteta su priznati eksperti u oblasti zaštite nacionalnih manjina.

Tokom razmatranja izveštaja, Savetodavni komitet može zahtevati dodatne informacije od države, kao i posetiti državu kako bi stekao što potpuniju i objektivniju sliku o ostvarivanju obaveza proisteklih iz Okvirne konvencije. Svoju ocenu o tome Savetodavni komitet daje u formi mišljenja, na koje država ugovornica može dostaviti svoje komentare. 

Komitet ministara Saveta Evrope, nakon što je i sam razmotrio izveštaj države, kao i mišljenje Savetodavnog komiteta i komentare države, donosi zaključke i odgovarajuće preporuke u formi rezolucije Komiteta ministara o sprovođenju Okvirne konvencije, čime se završava odgovarajući ciklus monitoringa po tom međunarodnom ugovoru.      

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope ratifikovana je u Saveznoj skupštini SR Jugoslavije 1998. godine. Na poziv Komiteta ministara Saveta Evrope, SR Jugoslavija je pristupila Okvirnoj konvenciji 11. maja 2001. godine i ona je za nju, u skladu sa odredbom člana 29. stav 2. tog dokumenta, stupila na snagu 1. septembra 2001. godine.

Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Prvi izveštajni ciklus

Prvi izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina-srp
Prvi izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina-engl

Prvo mišljenje Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije-srp
Prvo mišljenje Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije-engl

Komentari o Prvom mišljenju-srp
Komentari o Prvom mišljenju-engl

Rezolucija Komiteta ministara o primeni Okvirne konvencije-engl

Drugi izveštajni ciklus

Drugi periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina – srp
Drugi periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina – engl

Drugo mišljenje Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije – srp
Drugo mišljenje Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije – engl

Komentari Republike Srbije o Drugom mišljenju – srp
Komentari Republike Srbije o Drugom mišljenju – engl

Rezolucija Komiteta ministara o primeni Okvirne konvencije u Srbiji – srp
Rezolucija Komiteta ministara o primeni Okvirne konvencije u Srbiji – engl

 

Трећи извештајни циклус

Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – срп

Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – енгл

Треће мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – срп

Треће мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – енгл

Коментари Републике Србије о Трећем мишљењу – срп

Коментари Републике Србије о Трећем мишљењу – енгл

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – срп

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – енгл

 

Četvrti izveštajni ciklus

Četvrti periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina – srp
Četvrti periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina – engl

Četvrto mišljenje Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije – srp
Četvrto mišljenje Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije – engl

Komentari Republike Srbije o Četvrtom mišljenju – srp
Komentari Republike Srbije o Četvrtom mišljenju – engl

Rezolucija Komiteta ministara o primeni Okvirne konvencije u Srbiji – srp
Rezolucija Komiteta ministara o primeni Okvirne konvencije u Srbiji – engl

 

Peti izveštajni ciklus

Peti periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina – srp
Peti periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina – engl

 

Savetodavni komitet Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina sumirao je svoja iskustva i stavove o najvažnijim pitanjima na koja su nailazili u svom nadgledanju sprovođenja Okvirne konvencije, kroz tematske komentare o specifičnim pitanjima. Do sada su usvojena četiri takva tematska komentara.

 

1. Obrazovanje na osnovu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

2. Delotvorno učešće pripadnika nacionalnih manjina u kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu i u javnim poslovima

3. Pravo na upotrebu jezika pripadnika nacionalnih manjina na osnovu Okvirne konvencije

4. Obim primene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

 

EVROPSKA POVELjA O REGIONALNIM ILI MANjINSKIM JEZICIMA

Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima predstavlja doprinos održavanju i razvoju evropskog kulturnog bogatstva i tradicije kroz zaštitu istorijskih regionalnih i manjinskih jezika u Evropi, od kojih su neki u opasnosti od mogućeg nestanka. Komitet ministara Saveta Evrope usvojio ju je 25. juna 1992. godine, a stupila je na snagu 1. marta 1998. godine.

Povelja se sastoji od pet delova. U prvom delu sadržane su definicije pojmova sadržanih u Povelji, od kojih su najznačajnija određenja pojmova regionalni ili manjinski jezici. U drugom delu određeni su ciljevi i načela Povelje koje države članice treba da primene na sve regionalne ili manjinske jezike koji se govore na njihovim teritorijama. Treći deo Povelje posvećen je merama u vezi sa obrazovanjem, sudskim ovlašćenjima, administrativnim vlastima i javnim službama, sredstvima javnog informisanja, kulturnim aktivnostima, ekonomskim životom i prekograničnom razmenom, od kojih države članice treba da izaberu najmanje 35 stavova i podstavova koje će da primenjuju za svaki od jezika koje preciziraju u vreme ratifikacije. Četvrti deo sadrži odredbe koje regulišu primenu Povelje, odnosno obaveze država članica da periodično dostavljaju generalnom sekretaru Saveta Evrope izveštaje o sprovođenju Povelje, ispitivanje tih izveštaja i formiranje Komiteta eksperata Saveta Evrope. Peti deo sačinjavaju prelazne i završne odredbe koje regulišu stupanje na snagu Povelje i stupanje na snagu za svaku državu članicu posebno.

Države članice periodično dostavljaju generalnom sekretaru Saveta Evrope izveštaj o politici koju preduzimaju u saglasnosti sa drugim delom Povelje, i o merama koje su preduzete u primeni odredaba trećeg dela Povelje na koje su se obavezale. Izveštaj ispituje Komitet eksperata koji je sačinjen od po jednog člana iz svake države članice. Članovi Komiteta eksperata su lica od najvišeg integriteta i priznate stručnosti u pitanjima kojima se bavi Povelja. Na osnovu državnog izveštaja i drugih informacija, uključujući i informacije dobijene tokom posete državi, Komitet eksperata priprema izveštaj Komitetu ministara, kome se pridodaju i komentari same države o tom izveštaju. Izveštajni ciklus se završava usvajanjem preporuka Komiteta ministara o primeni Povelje u državi članici.

Skupština Srbije i Crne Gore, na sednici održanoj 21. decembra 2005. godine, donela je Zakon o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima („Službeni list SCG- Međunarodni ugovori“, broj 18/2005). Povelja je za Republiku Srbiju kao sukcesora državne zajednice Srbija i Crna Gora stupila na snagu 1. juna 2006. godine.

Zakon o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima

Prvi izveštajni ciklus

Prvi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp

Prvi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - engl

Prvi izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp

Prvi izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - engl

 

Drugi izveštajni ciklus

Drugi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp

Drugi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - engl

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta eksperata u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem - srp

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta eksperata u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem - engl

Drugi izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp

Drugi izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - engl

 

Treći izveštajni ciklus

Treći periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp

Treći periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - engl

Treći izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp

Treći izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - engl

 

Četvrti izveštajni ciklus

Četvrti periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp

Četvrti periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - engl

Četvrti izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp

Komentari Republike Srbije na Četvrti izveštaj Komiteta eksperata – srp

Komentari Republike Srbije na Četvrti izveštaj Komiteta eksperata - engl

Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope o primeni Evropske povelje u Srbiji – srp

Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope o primeni Evropske povelje u Srbiji – engl

 

Peti izveštajni ciklus

Peti periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp

Peti periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - engl

 

Šesti izveštajni ciklus

Šesti periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp
Šesti periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima – engl

 

Peti izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - srp

Peti izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima – engl