MENI
 
Naslovna » Kontakt tačke za saradnju sa OCD

Kontakt tačke za sradnju sa organizacijama civilnog društva

Polazeći od pravnog okvira koji uvodi obaveze organa uprave u pravcu veće transparetnosti procesa donošenja propisa i javnih politika, uz istovremeno uspostavljanje novih mehanizama za uključivanje i zagovaračke aktivnosti civilnog društva, a u cilju obezbeđivanja efikasnije primene uspostavljenog pravnog okvira i unapređenja međusektorske komunikacije i saradnje, upućena je inicijativa organima uprave koji mogu biti predlagači propisa i dokumenata javnih politika da se imenuju kontakt osobe - tačke za saradnju sa organizacijama civilnog društva u organima uprave na sva tri nivoa vlasti – nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom.

Po okončanju procesa prikupljanja podataka od strane organa kreirana je Baza kontakt tačaka za saradnju sa organizacijama civilnog društva sa ciljem da omogući i podstakne direktnu komunikaciju i saradnju organa uprave i organizacija civilnog društva, posebno u procesima odlučivanja, ali i međusobnu saradnju i razmenu iskustava samih državnih organa u ovoj oblasti.

Postojanje kontakt tačaka u organima uprave za saradnju sa organizacijama civilnog društva jedan je od institucionalnih mehanizama za saradnju predviđenih revidiranim Kodeksom dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka Saveta Evrope.

Baza kontakt tačaka za saradnju sa organizacijama civilnog društva kreirana je u vidu excel dokumenta koji sadrži tri stranice (sheet) u kojima su organi uprave razvrstani po nivou vlasti kojem pripadaju. Ova baza biće periodično ažurirana podacima nedostajućih organa, ali i menjana u skladu sa eventualnim personalnim promenama osoba koje su zadužene za saradnju sa organizacijama civilnog društva.

 

RESURS CENTAR ZA KONTAKT TAČKE ZA SARADNjU SA OCD