MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi

Konkursi i Javni pozivi

Rezultati javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Rezultati javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Operativnog plana za borbu protiv korupcije u zdravstvu

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava na Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Nacionalni seminar o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma sa fokusom na uključivanje čitavog društva

Javni poziv za učešće predstavnika organa javne uprave i organizacija civilnog društva na konsultativnom sastanku (fokus grupi)

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Operativnog plana za borbu protiv korupcije u zdravstvu

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u odboru OEBS projekta

Javni konkurs „Rodna ravnopravnost javnih politika za razvoj Republike Srbije”

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava na Javni konkurs za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Zajedničkom odboru za praćenje Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2021-2027.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine.

Javni konkurs „Sprovođenje politika socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2021. godinu“

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi izrade ex ante analize efekata Zakona o volontiranju

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Zajedničkom odboru za praćenje Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2021-2027

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2021- 2030. godine

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava na Javni konkurs za učešće u Radnoj grupi za izradu ex ante analize efekata Zakona o volontiranju i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o volontiranju u skladu sa tom analizom

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2021- 2030. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu ex ante analize efekata Zakona o volontiranju i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o volontiranju u skladu sa tom analizom

Javni konkurs „Sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u 2019. i 2020. godini“

Rezultati Javnog poziva OCD za članstvo u Radnoj grupi za izradu teksta Nacrta Porodičnog zakona

Poziv za popunjavanje upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora

Polazne osnove za pripremu Ex-ante analize za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji na osnovu sprovedenih onlajn konsultacija

Rezultati Javnog poziva OCD za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

Javni poziv za učešće na završnoj konferenciji programa evropa za građane i građanke - “Evropska unija kao zajednica vrednosti”

Poziv za podnošenje projektnih ideja

Rezultati glasanja za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru – JCC

Rezultati Javnog poziva za OCD za članstvo u Radnoj grupi za izradu Strategije rodne ravnopravnosti

Javni konkurs „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021. godinu"

Poziv na konsultativni sastanak u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu

Obaveštenje o produžetku roka za konsultacije povodom početka pripreme Ex-ante analize za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji

POSTUPAK IZBORA nezavisnih eksperata za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA)

Lista kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (JSS) - OTVORENO GLASANjE

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost

Obaveštenje o početku pripreme Ex-ante analize za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji

Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji

Javni poziv Organizacijama civilnog društva za učešće u izradi  Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima  Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021 - 2023. godine, sa pratećim akcionim planom