MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi

Konkursi i Javni pozivi

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije

Rezultati glasanja za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru – JCC

Javni poziv Organizacijama civilnog društva za učestvovanje u davanju predloga, primedbi i sugestija (stručne konsultacije) na nacrt dokumenta Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA 2023)

Lista kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (JSS) - OTVORENO GLASANjE

Javni konkurs „Sufinansiranje projekta udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u 2022. godini“

Obaveštenje o produžetku roka za Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji

Obaveštenje o produžetku roka za Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji

Obaveštenja o produžetku roka za Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2022 - 2030. godine, za period 2024-2026. godine

Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2022 - 2030. godine, za period 2024-2026. godine.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za period 2024-2025 za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za 2024. i 2025. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za učešće u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period od 2021. do 2025. godine.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Radnoj grupi za izradu Predloga programa zaštite prirode Republike Srbije 2024-2032. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Strategije za praćenje i unapređenje stanja ljudskih prava u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine

Rezultati glasanja za kandidate za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija)

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Savetodavnom komitetu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za učešće u procesu izrade novog planskog dokumenta u oblasti trgovine ljudima

Rang lista izabranih kandidata za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

POZIV ZA GLASANjE i konačna Lista prihvaćenih kandidatura sa Listom kandidata koji ispunjavaju kriterijume naznačene u Javnom pozivu organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Lista prihvaćenih kandidatura sa listom kandidata koji ispunjavaju kriterijume naznačene u Javnom pozivu organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i lista odbačenih kandidatura

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Poziv za učešće na završnom konsultativnom sastanku povodom osnivanja Saveta za razvoj i saradnju sa civilnim društvom

Javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja za pripadnike romske nacionalne manjine

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u javnim konsultacijama za formiranje Saveta za razvoj i saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija (CERD)

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine.

 

 

Sve konkurse i javne pozive iz 2022. godine možete videti ovde

Sve konkurse i javne pozive iz 2021. godine možete videti ovde