MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Savet za praćenje UN preporuka

Savet za praćenje UN preporuka

Republika Srbija je posvećena poštovanju i zaštiti ljudskih prava o čemu svedoči činjenica da je naša država ratifikovala osam od ukupno devet  najvažnijih ugovora o ljudskim pravima nastalih pod okriljem Ujedinjenih nacija (Konvencija o pravima deteta, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom; Konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka; Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena; Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije; Konvencija protiv torture; Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima).

Srbija aktivno sarađuje sa svim mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska za ljudska prava, ugovornim telima – komitetima koji su uspostavljeni konvencijama, Savetom za ljudska prava UN u okviru procesa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) i specijalnim procedurama UN-a, što se ogleda u redovnom izveštavanju.

U okviru II ciklusa UPR-a (2013.godine) naša država je prihvatila preporuku 131.4 koja glasi: „Razmotriti uspostavljanje državnog organa za praćenje implementacije preporuka mehanizama UN za ljudska prava“.

Postupajući po dobijenoj preporuci ali i kako bi dodatno unapredila saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava Vlada Republike Srbije je 19. decembra 2014. godine obrazovala Savet za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Nakon formiranja Vlade 2020. godine, pokrenuta je inicijativa za izmenu i dopunu odluke o osnivanju Saveta, kako bi se nastavio njegov kontinuitet u radu, a njegov sastav proširio članovima iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Ministarstva omladine i sporta. Stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Saveta pruža Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Zadaci Saveta su da razmatra i prati primenu preporuka koje Republika Srbija dobija u procesu Univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija i preporuka ugovornih tela Ujedinjenih nacija – Komiteta za prava čoveka, Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava, Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije, Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena, Komiteta protiv torture, Komiteta za prava deteta, Komiteta za prava osoba sa invaliditetom i Komiteta za prisilne nestanke; predlaže mere za primenu dobijenih preporuka; daje mišljenja o napretku ljudskih prava u izveštajnom periodu i daje stručna objašnjenja o stanju ljudskih prava i rezultatima koji su ostvareni primenom preporuka.

Savet ima predsednika i 18 članova koje imenuje Vlada iz reda funkcionera i državnih službenika na položaju, kao i predstavnika ispred Privredne komore i Stalne konferencije gradova i opština. Predsednik Saveta je Tomislav Žigmanov, ministar za za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Rad Saveta zasniva se na principima inkluzivnosti i transparentnosti. Inkluzivnost podrazumeva da su u rad Saveta uključeni pored organa izvršne vlasti i predstavnici Parlamenta, nezavisnih tela, organizacija civilnog društva, i drugih relevantnih aktera. Rad Saveta je javan, a u  prilog transparentnosti govori i činjenica da  Savet zajedno sa civilnim društvom organizuje javna slušanja i konferencije posvećene primeni preporuka koje Srbija dobija od UN-a.

Uvažavajući  ulogu  civilnog društva i njihov doprinos u širenju ideje ljudskih prava i vladavine prava u Republici Srbiji, Savet za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava, uključio je organizacije civilnog društva u svoj rad kroz kreiranje i zaključivanje Memoranduma, čime se još jednom ukazuje na zajedniči interes svih aktera za proces unapređenja stanja ljudskih prava u Republici Srbiji. Do sada je memorandume sa Savetom potpisalo 14 organizacija civilnog društva.

U cilju efikasnijeg praćenja sprovođenja preporuka, na inicijataivu Saveta, a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Tima za ljudska prava UN u Srbiji, kreirana je i Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava koja broji 17 organizacija civilnog društva. Uključenost Platforme u rad ovog tela ne ometa njihovu nezavisnost i mogućnost podnošenja izveštaja iz senke mehanizmima za ljudska prava. Savet Platformu vidi kao partnera za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava i nastavlja, uz OHCHR u Srbiji, da pruža podršku u radu.

U cilju bolje koordinacije aktivnosti u oblasti praćenja preporuka i efikasnijoj komunikaciji sa Savetom u svim resorima zaduženim za sprovođenje preporuka imenovane su kontakt osobe i njihovi zamenici. Posebna pažnja u prethodnom periodu posvećena je jačanju njihovih kapaciteta za praćenje preporuka i izveštavanje, a u toj oblasti Savet kontinuirano radi.

Savet je razvio poseban Plan za ispunjavanje preporuka, koji trenutno sadrži 392 dobijene i prihvaćene preporuke mehanizama UN za ljudska prava i na čijoj realizaciji radimo. Plan sadrži tekst svake preporuke, nadležni organ/instituciju za ispunjavanje preporuka, vremenski rok, status preporuke, indikatore praćenja uspešnosti ispunjavanja preporuka, povezanost sa Ciljevima održivog razvoja.

Specifičnost Plana preporuka je da se rezultati ispunjenosti preporuka mere kroz indikatore. Na razvijanju indikatora zajedno rade Vlada i organizacije civilnog društva.

Značaj uspostavljanja rada Saveta pozitivno su ocenila ugovorna tela, kao i Savet za ljudska prava UN-a prilikom razmatranja državnih izveštaja.

Savet je u novembru 2018. godine u Beogradu inicirao dijalog sa zemljama iz regiona u cilju razmene dobrih praksi u procesu primene dobijenih preporuka od ugovornih tela UN-a. Konferenciji su, pored članova Saveta Vlade Srbije za praćenje primene UN preporuka, predstavnika Parlamenta, nezavisnih tela, međunarodnih i organizacija civilnog društva  učestvovali i predstavnici iz četiri zemlje regiona: Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora i Makedonija.

Rad Saveta, kao nacionalnog mehanizma za praćenje UN preporuka predstavljen je 19. septembra 2019. godine na marginama 42. zasedanja Saveta za ljudska prava UN-a u saradnji sa misijama Argentine i Belgije. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici preko 20 zemalja članica Ujedinjenih nacija, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija. Savet uživa punu podršku Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji i Misije OEBS-a u Srbiji.

Ovaj mehanizam doprinosi ne samo efikasnijem izveštavanju kamehanizmima Ujedinjenih nacija, već i boljem sagledavanju stanja na terenu u oblasti ljudskih prava. Takođe, on na svojevrstvan način podiže kapacitete svih učesnika u procesu i daje smernice u kom pravcu treba delovati.