MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Konvencija CEDAW

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) je međunarodnopravni instrument čijom se ratifikacijom države članice obavezuju da će preduzimanjem odgovarajućih mera sprečiti svaki vid neposredne i posredne diskrimiacije žena, obezbediti potpuni razvoj i napredak i na taj način garantovati ženama da ravnoravno sa muškarcima ostvaruju i uživaju ljudska prava i osnovne slobode. Konvencija sadrži građaska i politička prava (izborno pravo, jednakost pred zakonom, pravo na državljanstvo), ali i ekonomska, socijalna i kulturna prava (pravo na rad, obrazovanje, zdravstvo, kao i relevantna prava u ekonomskom i socijalnom životu).

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena usvojena Rezolucijom GS UN 34/180 od 18. decembra 1979. godine, stupila je na snagu 3. septembra 1981. godine u skladu sa članom 27(1).

SFRJ ratifikovala 1981. godine (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori 11/81). Za SFRJ Konvencija je na snagu stupila 1982. godine. Pored Konvencije, SRJ je postala i članica Opcionog protkola uz Konvenciju, koji su UN usvojile oktobra 1999. godine, a koji je stupio na snagu 2000. godine (Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori br. 13/2002).

Nakon promena oktobra 2000. godine, SRJ je marta 2001. godine dala sukcesorsku izjavu u UN koja se odnosila i na ponovno pristupanje međunarodnim pravnim aktima u oblasti ljudskih prava, pa time i Konvenciji i Opcionom protokolu.

Shodno članu 18. Konvencije države ugovornice se obavezuju da Komitetu podnose izveštaje o zakonodavnim, sudskim ili drugim merama koje su usvojile radi primene odredaba Konvencije, kao i o napretku ostvarenom u uživanju zagarantovanih prava i to u roku od godine dana posle stupanja na snagu Konvencije za svaku državu ugovornicu ponaosob i najmanje svake četvrte godine posle toga i uvek kada Komitet to zatraži. Praksa Komiteta je da izveštaje razmatra u prisustvu nacionalnih delegacija sa kojima vodi konstruktivni dijalog.

Naša zemlja je Inicijalni izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period 1992-2003. godine predstavila na 38. zasedanju Komitetu za eliminisanje diskriminacije 16. maja 2007. godine u Njujorku. Komitet je 21. maja 2007. godine usvojio Zaključne komentare u vezi sa Inicijalnim izveštajem o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period od 1992-2003. godine (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP)

Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

U skladu sa Zaključnim  komentarima  u vezi sa  Inicijalnim  izveštajem o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period od 1992-2003. godine (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP) od 21. maja 2007. godine  Republika Srbija je izradila i u novembru 2010. godini dostavila Komitetu za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Zaključna zapažanja Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena o kombinovanom Drugom i trećem periodičnom izveštaju o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Državna delegacija Republike Srbije je predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period 2007-2009. godine, u Ženevi, 18. jula 2013.godine, na 55. zasedanju Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena. Nakon predhodnog razmatranja periodičnog izveštaja i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga sa delegacijom na pomenutom zasedanju, Komitet je 26. jula 2013. godine usvojio i Zaključna zapažanja (CEDAW/C/SRB/2-3).

Republika Srbija, kao država članica, je u obavezi da do podnošenja sledećeg periodičnog izveštaja prvenstveno usmeri pažnju na sprovođenje konkretnih preporuka iz navedenih zaključnih zapažanja Komiteta.

Izveštaj o primeni preporuka broj 17. i 23. iz Zaključnih zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena

U skladu sa Zaključnim zapažanjima Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena od 25. jula 2013. godine (CEDAW/C/SRB/CO/2-3) Vlada Republike Srbije je usvojila Izveštaj o primeni preporuka iz stavova 17. i 23. koji je dostavljen Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena.

IZVEŠTAJ O 2 PRIORITETNE PREPORUKE

Četvrti periodični izveštaji o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Vlada je usvojila na sednici održanoj 27. jula 2017. godine. Republika Srbija podnosi ovaj periodični Izveštaj u skladu sa članom 18. Konvencije i preporukama iz Zaključnih zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW/C/SRB/CO/2-3).

U izradi ovog Izveštaja učestvovali su skupštinski odbor za ljudska i manjinska prava, svi relevantni republički i pokrajinski resori izvršne vlasti, Republički zavod za statistiku, Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora Srbije kao i gradska uprava Grada Beograda. Takođe, svoj doprinos su dale organizacije civilnog društva: Amity, Secons, ...iz Kruga i Grupa 484.

Izveštaj je, u skladu sa Smernicama specifičnim za sporazum u pogledu forme i sadržaja periodičnih izveštaja koje podnose države ugovornice i sa relevantim dokumentima za njegovo razmatranje, upućen Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

U skladu sa postojećom procedurom, na svojoj 70. sesiji, Komitet za eliminisanje diskriminacije žena je nakon preliminarnog razmatranja Četvrtog periodičnog izveštaja Republike Srbije, u kontekstu informacija pribavljenih od civilnog sektora, Zaštitnika građana i specijalizovanih agenicija Ujedinjenih nacija, usvojio Listu dodatnih pitanja (CEDAW/C/SRB/Q/4). Lista sadrži 21 pitanje (sa potpitanjima 58) iz 15 oblasti: ustavni, zakonodavni i institucionalni okvir i definicija diskriminacije; pristup pravdi; državni mehanizmi za unapređenje položaja žena; privremene specijalne mere; stereotipi; rodno zasnovano nasilje; trgovina ljudima i eksploatacija prostitucijom; učešće u političkom i javnom životu; obrazovanje, zapošljanjavanje; zdravlje; položaj žena u ruralnim sredinama; žene izbeglice; žene iz osetljivih društvenih grupa; brak i porodični odnosi.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta sačinjeni su na osnovu priloga dobijenih od nadležnih državnih organa i u skladu sa smernicama Komiteta u pogledu forme i sadržaja.

Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 8. novembra 2018. godine, usvojila Odgovore na dodatna piranja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Zaključna zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Državna delegacija Republike Srbije predstavila je Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (2013-2018), u Ženevi, 28. februara 2019. godine, na 72. zasedanju Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena. Nakon prethodnog razmatranja državnog i alernativnih izveštaja i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga sa delegacijom na pomenutom zasedanju, Komitet je 8. marta 2019. godine usvojio i Zaključna zapažanja (CEDAW/C/SRB/SO/4).

Republika Srbija je, kao država članica, u obavezi da do podnošenja sledećeg periodičnog izveštaja prvenstveno usmeri pažnju na realizaciju konkretnih preporuka iz navedenih zaključnih zapažanja sa posebnom pažnjom na stavove u prioritetnim preporukama o čijem sprovođenju je potrebno izvestiti Komitet do marta 2021. godine.

Izveštaj o primeni preporuka broj 12a), 26a), 44 i 48g) Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena iz Zaključnih zapažanja u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Delegacija Republike Srbije predstavila je Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena na 72. zasedanju Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena, u februaru 2019. godine u Ženevi.

U skladu sa preporukom broj 52. iz Zaključnih zapažanja Komiteta (CEDAW/C/SRB/4), koja se odnosi na obavezu države članice da u roku od dve godine od predstavljanja periodičnog izveštaja dostavi u pisanoj formi informacije o preduzetim koracima za sprovođenje 4 prioritetne preporuke i novim rokom koji je Komitet odredio ( 5. april 2021. godine), Republika Srbija podnosi Izveštaj o realizaciji ovih preporuka.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 1. aprila 2021. godine usvojila ovaj Izveštaj (Zaključak broj: broj 337-2866/2021).

Izveštaj se odnosi na realizaciju preporuka sadržanih u stavovima: 12a (Zakonodavni okvir i definicija diskriminacije) - usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije bez daljeg odlaganja; 26a (Trgovina ljudima i eksploatacija prostitucije) - ukidanje člana 16. Zakona o javnom redu i miru i da žene u prostituciji nisu kriminalizovane; 44 (Žene iz osetljivih društvenih grupa) -eliminacija višestruke i međusobno povezanih oblika diskriminacije žena u nepovoljnom položaju, istovremeno osiguravajući njihovo ekonomsko osnaživanje. i 48a (Brak i porodični odnosi) - eliminacija diskriminacije žena u vezi sa imovinom primena prava na zajedničko vlasništvo i uspostavljanje sistema registracije zajedničke imovine.

Ovaj dvogodišnji period izveštavanja obeležila je kriza uzrokovana pandemijom COVID 19, koja je i u svetu i u našoj zemlji, pored ograničavanja uživanja svih ljudskih prava, dovela i do usporavanja i zastoja u ostvarivanju mnogih planiranih aktivnosti na svim poljima. Žene su, i u Srbiji, podnele najveći teret ove zdrvstvene krize kako u sferi privatnog tako i profesionalnog života.