MENI
 
Naslovna » Dokumenta » Akti u pripremi » Javne rasprave

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2022-2023 ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2021. DO 2030. GODINE

U skladu sa Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade 05 Broj: 021-12649/2021-2 od 17. januara 2022. godine, a na osnovu člana 36. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za period 2022-2023 za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, koji se nalazi priložen na kraju ovog teksta.

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana sprovodi se u periodu od 20. januara do 8. februara 2022. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, udruženja poslodavaca, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medije, kao i druge zainteresovane učesnike da dostave svoje sugestije, predloge, inicijative i komentare na tekst Predloga akcionog plana na obrascu, priloženom na kraju ovog teksta, na sledeću elektronsku adresu: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs ili pisanim putem, odnosno poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo će u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave objaviti izveštaj na svojoj Internet prezentaciji i na Portalu "eKonsultacije".

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Republika Srbija je 2009. godine donela Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09), kojim je uredila opštu zabranu diskriminacije, oblike diskriminacije, postupke zaštite od diskriminacije, kao i ustanovljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalnog državnog organa, nezavisnog u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom.

Tokom vođenja pregovora o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji (EU) uočeno je da se postojećim rešenjima Zakona o zabrani diskriminacije ne dostižu zajedničke tekovine i da nije u punoj meri usaglašen sa relevantnim zakonodavstvom EU na šta je Evropska komisija u više navrata ukazala. Osim toga, nadležna ugovorna tela UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava, kao i za ljudska prava, istakli su potrebu institucionalnog jačanja zaštite od diskriminacije, odnosno rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Budući da je Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 128/20), koji je stupio na snagu 26. oktobra 2020. godine, u članu 12. stav 3. predviđeno da „Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: ravnopravnost polova; antidiskriminacionu politiku; pitanja u vezi sa rodnom ravnopravnošću, s ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, kao i druge poslove na osnovu člana 12. tog zakona“ - ovo Ministarstvo je započelo rad na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/2019), kao i Pravilnikom  o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 51/2019) sprovedene su javne konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija.

U skladu sa zaključkom Odbora za pravni sitem i državne organe Vlade Republike Srbije (Broj: 011-1777/2021 od 3. marta 2021. godine), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešćau javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koja traje u periodu od 4. do 23. marta 2021. godine. 

Predlozi i sugestije mogu se dati na priloženom obrascu i poslati najkasnije do 23. marta 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs sa naznakom: Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Predlog nacrta i Obrazac za komentare su objavljeni i na  Portalu e-Uprave.

 

Javna rasprava o Predlogu nacrta zakona o istopolnim zajednicama

Analizom stanja u oblasti ostvarivanja ljudskih prava seksualnih manjina uočeno je da postojanje istopolnih partnerstava u svim društvima, pa i u društvu u Srbiji, nameće potrebu da se ovakav vid ostvarivanja zajednice života između dve osobe pravno prepozna i uredi. Istraživanja pokazuju da preko 50% ispitanih LGBTI osoba u Srbiji živi u nekom vidu partnerstva, a njih 63% odgovorilo je pozitivno u pogledu spremnosti da registruje istopolno partnerstvo ukoliko bi to bilo pravno moguće.  Negativne posledice neprepoznavanja istopolnog partnerstva su višestruke, i pored pripadnika LGBTI zajednice posredno zahvataju čitavo društvo. Neregulisan porodični status u konkretnim slučajevima direktno ugrožava ili može da ugrozi zdravstveno stanje, imovinu, porodični i lični status pojedinca, a svakako kod istog stvara osećaj društvene izopštenosti i poniženosti. 

Budući da je Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 128/20), koji je stupio na snagu 26. oktobra 2020. godine, u članu 12. predviđeno da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove državne uprave koji se odnose između ostalog na zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; izradu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima; ravnopravnosti polova; antidiskriminacionu politiku, ovo Ministarstvo je započelo rad na izradi Nacrta zakona o istopolnim zajednicama.

Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/2019), kao i Pravilnikom  o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 51/2019) sprovedene su javne konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija.

Takođe, Ministarstvo za ljudska prava je organizovalo tri sastanka Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o istopolnim zajednicama na kojima su razmatrani komentari kako članova Posebne radne grupe, tako i komentari sa javnih konsultacija. Posebnu radnu grupu čine predstavnici relevantnih državnih organa i institucija i organizacija civilnog društva. Sastancima u ulozi posmatrača prisustvuju i predstavnici Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenika za informacije od javnog značaja i Tima za ljudska prava UN u Srbiji.

Cilj je da se u Srbiji što je pre moguće steknu uslovi da LGBTI osobe mogu neometano da planiraju i organizuju sopstveni porodični život. Opredeljenost države ka poštovanju univerzalnog načela ljudskih prava i nediskriminacije obavezuje nadležne institucije da omoguće proces dostizanja prava LGBTI osoba. Donošenjem ovakvog propisa država izražava svoju jasnu opredeljenost za poštovanje međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava, kao i privrženost vrednostima koje su ugrađene u zakonodavstvo Evropske unije, ali i svoju odlučnost da, uprkos pritiscima postupa u skladu sa principima vladavine prava. Donošenje Zakona o istopolnom partnerstvu jedna je od aktivnosti predviđenih u Godišnjem planu rada Vlade za 2021. godinu kao i u Akcionom planu za sprovođenje Programa Vlade.

U skladu sa zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije (br. 011-1776/2021 od 3. marta 2021. godine) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građanke i građane Republike Srbije, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, koja traje u periodu od 4. do 23. marta 2021. godine. 

Predlozi i sugestije mogu se dati na priloženom obrascu i poslati najkasnije do 23. marta 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs  sa naznakom: Komentari na Nacrt  zakona o istopolnim zajednicama.

Predlog nacrta zakona o istopolnim zajednicama i Obrazac za komentare su objavljeni na su i na Portalu e-Uprava.

 

Javna rasprava o Predlogu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti

Analizom stanja u pogledu primene Zakona o ravnopravnosti polova, a posebno u pogledu ostvarivanja prava na ravnopravnost žena i muškaraca u Republici Srbiji, za desetogodišnji period (od 2010. do 2020. godine), može se utrvrditi da su žene i dalje neravnopravne i izložene diskriminatornim ponašanjima u svim oblastima javnog i privatnog života, a da su u posebno lošem položaju žene iz osetljivih društvenih grupa. Takođe, tokom vođenja pregovora o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji (EU) uočeno je da se postojećim rešenjima Zakona o ravnopravnostn polova ne dostižu zajedničke tekovine ravnopravnosti žena i muškaraca i da nije u punoj meri usaglašen sa relevantnim zakonodavstvom EU.

Budući da je Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 128/20), koji je stupio na snagu 26. oktobra 2020. godine, u članu 12. stav 3. predviđeno da „Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: ravnopravnost polova; antidiskriminacionu politiku; pitanja u vezi sa rodnom ravnopravnošću, s ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, kao i druge poslove na osnovu člana 12. tog zakona“ - ovo ministarstvo je započelo rad na izradi Nacrta zkona o rodnoj ravnopravnosti.

Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/2019), kao i Pravilnikom  o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 51/2019) sprovedene su javne konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija.

Takođe, u fazi javnih konsultacija Ministarstvo je organizovalo četiri društvena dijaloga na kojima se razmatralo stanje rodne ravnopravnosti u oblastima koje su predmet regulisanja ovog zakona: rad, zapošljavanje, preduzetništvo, obrazovanje, kultura, socijalna i zdravstvena zaštita kao i učešće žena u političkom životu. U ovim društvenim dijalozima učestvovali su kako najviši predstavici resornih ministarstava tako i narodni poslanici, predstavnici nezavisnih tela, sindikata, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i političkih stranaka.

Budućim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti reguliše se stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravan tretman žena i muškaraca u oblasti rada, zapošljavanja, samozapošljavanja, socijalnog osiguranja, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, odbrane i bezbednosti, zaštite životne sredine, kulture, javnog informisanja, sporta, političkog delovanja i javnih poslova, reproduktivnog i seksualnog zdravlja, pristupu robi i uslugama kao i mere za sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja, nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnoj raspravi o Predlogu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, koja traje u periodu od 26. februara do 17. marta 2021. godine. 

Predlozi i sugestije mogu se dati na priloženom obrascu i poslati najkasnije do 17. marta 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs sa naznakom: Komentari na Predlog nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Predlog nacrta i Obrazac za komentare su objavljeni na  Portalu e-Uprave.