MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR)

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR)

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima je usvojen i otvoren za potpisivanje i ratifikovanje, ili pristupanje, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2200 A(XXI) od 16. decembra 1966. godine. Pakt je stupio na snagu 3. januara 1976. godine kada je potrebnih 35 država deponovalo instrumente o ratifikaciji ili pristupanju. Pakt je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera. Njegovim odredbama utvrđena su incividualna i kolektivna prava i određene mere za nadzor nad njihovim poštovanjem.

SFRJ je Pakt ratifikovala u julu 1971. godine ("Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovori", br. 7/71) čime se između ostalog, shodno odredbama člana 16, obavezala da nadležnom telu UN podnosi izveštaje o preduzetim merama i postignutim rezultatima u obezbeđivanju poštovanja prava priznatih u Paktu. Nakon promena oktobra 2000. godine Savezna Republika Jugoslavija je 12. marta 2001. godine dala sukcesorsku izjavu u Ujedinjenim nacijama koja se odnosila i na ponovno pristupanje Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Inicijalni izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je razmotrio Inicijalni izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine (E/1990/5/Add.61), na 33. Zasedanju, 2-3. maja 2005. godine u Ženevi. Izveštaj sadrži informacije u vezi sa članovima 1-15 Pakta i obuhvata period od 1992. do 2002. godine, i to stanje, probleme i teškoće u pojedinim sektorima primene Pakta, kao i mere, kako zakonodavne, tako i one u sklopu tekuće politike u pojedinim oblastima, kojima se uticalo na uočene slabosti.

Odgovori na pitanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna rpava u vezi sa Inicijalnim izveštajem SCG o primeni Međuanrodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim rpavima u SRJ za period 1992-2002. godine

Pre razmtranja Inicijalnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine Komitet je zatražio dodatne odgovore na set postavljenih pitanja. Nakon što ih je Vlada usvojila Odgovori su u martu 2005. godine dostavljeni Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Zaključne primedbe Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine

Nakon razmotrenog izveštaja Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je 13. maja 2005. godine usvojio Zaključne primedbe u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine (E/C.12/l/Add.l08). Zaključne primedbe sadrže preporuke Republici Srbiji za unapređenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Drugi periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Republika Srbija je na 52. zasedanju Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava 15. maja 2014. godine u Ženevi predstavila Drugi periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Međuanrodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je nakon preliminarnog razmatranja Drugog periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u kontekstu informacija pribavljenih od civilnog sektora i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija pripremio listu dodatnih pitanja na koja je Republika Srbija dostavila odgovore početkom maja 2014. godine.

Zaključne primedbe Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je 23. maja 2013. godine u Ženevi, nakon interaktivnog dijaloga sa članovima državne delegacije usvojio Zaključne primedbe u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Zaključne primedbe sadrže preporuke Republici Srbiji za unapređenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u predstojećem periodu( E/C.12/SRB/CO/2).

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 18. aprila 2019. godine.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

U skladu sa postojećom procedurom, Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN je, nakon preliminarnog razmatranja Trećeg periodičnog izveštcja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, na 65. zasedagьu, krajem 2019. godine, usvojio listu dodatnih pitanja na koje .je Republika Srbija trebalo da dostavi odgovore u zadatom roku ( 1. jul 2020. godine).

Lista sadrži 30 pitanje koja su grupisana u tri oblasti. Prva grupa pitanja se odnosi na opšte informacije. Zatim na pitanja koja se odnose na opšte odredbe Pakta (čl. 1-5) maksimalni raspoložive resurse, nediskriminaciju; položaj Roma, izbeglica, azilanata, migranata, IRL, jednakost žena i muškaraca. U trećoj grupi su pitanja koja se odnose na naposebne odredbe Pakta (čl.b- 15) - pravo na rad, pravo na pravedne i povoljne uslove rada, prava sindikata, prava na socijalnu sigurnost, zaštitu porodice i dece, pravo na odgovarajući životni standard, pravo na fizičko i mentalno zdravlje, pravo na obrazovanje i kulturna prava.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta sačinjeni su na osnovu priloga dobijenih od nadležnih državnih organa i u skladu sa smernicama Komiteta u pogledu forme i sadržaja. Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 18. juna 2020. godine, usvojila Odgovore na dodatna pitanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

 Referendum Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina Poseban birački spisak  Javne nabavke Informatror o radu Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19