MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Konvencija o pravima deteta

Konvencija o pravima deteta

1. Konvencija o pravima deteta

Konvencija o pravima deteta je usvojena je 20. novembra 1989. godine rezolucijom 44/25 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

SFRJ je ratifikovala Konvenciju o pravima deteta18. decembra 1990. godine. Naša država je po osnovu sukcesije od 2001. godine članica Konvencije o pravima deteta („Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovoriˮ, broj 15/90 i „Službeni list SRJˮ, br. 4/96 i 2/97) i njena dva protokola - Fakultativni protokol o prodaji dece dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji uz Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima deteta u julu 2002. godine („Službeni list SRJˮ, br. 7/2002).

Republika Srbija je kosponzorisala rezoluciju UN kojom je usvojen Opcioni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima deteta kojim se dozvoljava podnošenje individualnih predstavki i bila je među prvim potpisnicama ovog Protokola, čime je pokazala svoju posvećenost zaštiti prava dece. Protokol nije ratifikovala jer je potrebno da se prethodno izvrše određene izmene u unutrašnjem zakonodavstvu.

2. Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta

Republika Srbija kao članica Konvencije o pravima deteta i oba njena protokola - Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji uz Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima deteta ima obavezu da, u skladu sa članom 44. Konvencije, podnosi Komitetu za prava deteta inicijalni i periodične izveštaje o načinu primene Konvencije i opcionih protokola uz nju i poštovanju zagarantovanih prava deteta.

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 7. maja 2015. godine, Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta koji sadrži i informacije o primeni oba prokola uz ovu Konvenciju.

Izveštaj je, u skladu sa Smernicama specifičnim za sporazum u pogledu forme i sadržaja periodičnih izveštaja koje podnose države ugovornice i relevantim dokumentima za njegovo razmatranje upućen Komitetu za prava deteta UN.

3. Zaključna zapažanja Komiteta za prava deteta u vezi sa Drugim i Trećim periodičnim izveštajem

Državna delegacija je predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta, na 74. zasedanju Komiteta za prava deteta u Ženevi, 24. januara 2017. godine. Nakon razmatranja izveštaja, Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta, na svom 2193. sastanku (CRC/C/SR.2193), održanom 3. februara 2017. godine.

U skladu sa stavom 76. Zaključnih zapažanja Komiteta za prava deteta, naša država je u obavezi da preduzme sve odgovarajuće mere kako bi se osiguralo da preporuke sadržane u ovim Zaključnim zapažanjima u potpunosti budu sprovedene i učini ih dostupnim široj javnosti.

Video: Consideration of Serbia - 2177th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Video: Consideration of Serbia (Cont'd) - 2178th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Committee on the Rights of the Child considers the report of Serbia

4. Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta

Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta za period 1992 - 2005. godine Vlada Srbije je usvojila 9. maja 2008. godine, a Komitet za prava deteta je izveštaj razmatrao svom 1326. i 1327. sastanku 27. maja 2008. godine u Ženevi.

5 OPŠTI KOMENTARI KOMITETA ZA PRAVA DETETA

Opšti komentari Komiteta za prava deteta dostupni su na linku OHCHR: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11