MENI
 
Naslovna » Antidiskriminacija » Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti » Odsek za poboljšanje položaja Roma i Romkinja

Odsek za poboljšanje položaja Roma i Romkinja

U Odseku za unapređenje položaja Roma obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu mera i politika vezanih za ukupno poboljšanje položaja pripadnika romskog stanovništva; praćenje i analizu stanja u vezi usvajanja afirmativnih mera namenjenih Romima i Romkinjama, naročito onih, koji su predviđeni planskim dokumentima Vlade; sprovođenje aktivnosti na implementaciji Strategije socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i pratećeg Akcionog plana; izradu/usaglašavanje Operativnih zaključaka sa Evropskom komisijom i izradu periodičnih izveštaja o implementaciji Operativnih zaključaka; izradu izveštaja koji se dostavljaju nadležnim institucijama u Republici Srbiji i međunarodnim institucijama vezano za položaj Roma; saradnju sa drugim organima i organizacijama radi sprečavanja dalje marginalizacije romskog stanovništva iniciranjem propisa i predloga planskih dokumenata, pripremu i sprovođenje konkursa za programe/projekte udruženja radi unapređenja položaja Roma i Romkinja, kao i praćenje realizacije odobrenih projekata kao i druge poslove iz delokruga Odseka.