МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » ПОЗИВ ЗА ГЛАСАЊЕ и коначна Листа прихваћених кандидатура са Листом кандидата који испуњавају критеријуме назначене у Јавном позиву организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

ПОЗИВ ЗА ГЛАСАЊЕ и коначна Листа прихваћених кандидатура са Листом кандидата који испуњавају критеријуме назначене у Јавном позиву организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

Комисија за избор представника цивилног друштва за чланство у Савету,  након истицања рока за приговор, oбjaвљуje коначну Листу прихваћених кандидатура са Листом кандидата који испуњавају критеријуме назначене у Јавном позиву организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва.

У склaду сa Jaвним пoзивoм, кojи je биo oтвoрeн oд 24. маја до 07. јуна 2023. године, зaдaтaк Кoмисиje биo je дa утврди испуњeнoст критeриjумa кojи су њимe прoписaни, тe сaчини и oбjaви листу кaндидaтa кojи су испунили трaжeнe критeриjумe дoк сe друга фаза  избoрног процеса oдвиja путeм глaсaњa oд стрaнe удружeњa и других oргaнизaциja цивилнoг друштвa.

Друга фаза процеса избора представника цивилног друштва за чланство  у Савету отпочиње 23. 06. 2023. године упућивањем позива организацијама цивилног друштва за гласање за кандидате са коначне Листе прихваћених кандидатура  за чланство у Савету.

ПOСTУПAК ГЛAСAЊA

Свe oргaнизaциje цивилнoг друштвa рeгистрoвaнe нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje мoгу учeствoвaти у глaсaњу искључиво путем електронске поште. 
Глaсaњe сe oбaвљa нa мeмoрaндуму oргaнизaциje уз нaвoђeњe нaзивa oргaнизaциje и имeнa кaндидaтa зa кoгa сe глaсa. Нa мeмoрaндуму мoрa стajaти пoтпис oвлaшћeнoг прaвнoг зaступникa као и пeчaт oргaнизaциje која гласа.

Једна организација може гласати само за једну кандидатуру (једног предложеног кандидата за члана и заменика члана). Организације које су предложиле своје кандидате за члана,  као и организације које су кандидовале заменика члана не могу гласати за своје кандидате. Организације које су подржале кандидате (дали  писмену подршку кандидатури) других организација могу гласати за исте.

Формалне мреже, асоцијације и савези удружења, као и сва остала удружења имају по један глас.

Рок за слање гласова је од 23. до 30. јуна 2023. године. Гласови се шаљу искључиво путем електронске поште, слањем скенираног документа на адресу savetcivilnodrustvo@minljmpdd.gov.rs

Комисија ће након истека рока за гласање утврдити број гласова за све кандидате и на сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог објавити  Ранг листу кандидата према броју гласова.

Једанаест кандидата који добију највише гласова се предлажу за именовање за чланове Савета. Уколико међу првих једанаест изабраних представника организација цивилног друштва нема представника организације са седиштем ван Града Београда, у том случају ће се активирати механизам да се у Савет укључе прва два најбоље рангирана представника који долазе из организације ван Града Београда, а неће ући у Савет десети и једанаести рангирани након гласања. У случају једнаког броја гласова, гласање се понавља само за кандидате са једнаким бројем гласова, док се не утврди који кандидат има већи број гласова.

Рок за приговор на Ранг листу изабраних кандидата је 5 (пет) дана. Право приговора имају оне организације за чије кандидатуре се гласало.

Коначна Листа прихваћених кандидатура са Листом кандидата који испуњавају критеријуме Јавног позива, њихове биoгрaфиjе и мотивациона писма дoступни су у нaстaвку:

Коначна Листа прихваћених кандидатура са Листом кандидата који испуњавају критеријуме назначене у Јавном позиву

Листа прихваћених кандидатура са листом кандидата

 


КАНДИДАТУРЕ

1.  Асоцијације ДУГА:

•     кандидат за члана: Александар Прица – Асоцијација ДУГА

•     кандидат за заменика члана: Славиша Ковач - Асоцијација ДУГА

2.  Мрежа организација за децу Србије:

•     кандидат за члана: Саша Стефановић -  Мрежа организација за децу Србије (МОДС)

•     кандидат за заменика члана: Ива Ераковић – Пријатељи деце Србије

3.  Транспарентност Србија:

•     кандидат за члана: Немања Ненадић – Транспарентност Србија

•    кандидат за заменика члана: Кристина Калајџић - Партнери за демократске промене Србије

4.  Кандидатура Центар за европске политике:

•     кандидат за члана: Ранка Миљеновић – Центар за европске политике

•     кандидат за заменика члана: Милена Лазаревић – Центар за европске политике

5.  Траг фондација:

•     кандидат за члана: Марија Митровић – Траг фондација

•    кандидат за заменика члана: Жељко Митковски – Фондација Ана и Владе Дивац

6. Удружење грађана за демократију и грађанско образовање "Грађанске иницијативе":

•     кандидат за члана: Драгослава Барзут  - Грађанске иницијативе

•     кандидат за заменика члана:  Ивана Теофиловић – Грађанске иницијативе

7.    Балканска истраживачка мрежа:

•    кандидат за члана: Тања Максић  - Балканска истраживачка мрежа

•   кандидат за заменика члана: Тамара Филиповић Стевановић - Независно удружење новинара Србије – НУНС

8.   Фондација "Центар за демократију“:

•    кандидат за члана: Наташа Вучковић - Фондација Центар за демократију  - члан

•    кандидат за заменика члана: Милош Ђајић - Центар модерних вештина

9.    Кровна организација младих Србије:

•   кандидат за члана: Гордана Адамов - Кровна организација младих Србије (КОМС)

•    кандидат за заменика члана: Милица Борјанић - Кровна организација младих Србије (КОМС)

10.   Београдска отворена школа:

•     кандидат за члана: Владимир М. Павловић - Београдска отворена школа

•     кандидат за заменика члана: Бојана Џуловић -  Београдска отворена школа

11.   Одбор за људска права Ниш:

•     кандидат за члана:  Драган Ђорђевић - Одбор за људска права Ниш

•     кандидат за заменика члана: Маја Каменов -Одбор за људска права Ниш

12.   Европски омладински центар Војводине:

•     кандидат за члана: Милан Криловић – Европски омладински центар Војводине

•    кандидат за заменика члана: Едит Вереш - Савез удружења „Новосадски омладински форум“

13.   Caritas Шабац:

•     кандидат за члана: Мирољуб Николић - Caritas Шабац

•     кандидат за заменика члана: Андријана Николић - Caritas Шабац

 

Питања у вези са поступком гласања за члана и заменика члана Савета, могу се поставити путем мејла на адресу – savetcivilnodrustvo@minljmpdd.gov.rs или путем телефона на 011/313 09 72.