МЕНИ
 
Насловна » Људска права » Међународни уговори » УПР

УПР

 

Извештај Реублике Србије за четврти циклус Универзалног периодичног прегледа (UPR)

Влада Републике Србије је на седници одржаној 2. фебруара 2023. године усвојила Извештај Реублике Србије за четврти циклус Универзалног периодичног прегледа (UPR) (Закључак број: 337-829/2023).

Извештај за IV циклус UPR-a, који се односи на период од почетка 2018. до краја 2022. године, Република Србија има обавезу да поднесе Савету за људска права УН-а најкасније до 6. фебруара 2023. године (став 5. Анекса Резолуције 16/21 Савета за људска права УН-а). Извештај је ограничен на 10.700 речи на енглеском језику.

Ради припреме овог извештаја, а у складу са добијеним техничким инструкцијама из Канцеларије ВКЉП, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је сачинило Упитник, који је садржао препоруке груписане у 10 тематских области, а свака тематска област издвојена је посебном табелом у оквиру које су наведени ресори задужени за спровођење препорука. Тематске области по којима су груписане препоруке: I Сарадња са УН и процеси извештавања; II Људска права - унапређење законодавног и институционалног оквира; III Омбудсман; IV Забрана тортуре, борба против злочина из мржње и говора мржње, спречавање насиља у породици, ратни злочини, нестала лица, борба против трговине људима; V Владавина права, правосуђе, борба против корупције; VI Забрана и спречавање дискриминације; VII Образовање; VIII Слобода изражавања; IX Бранитељи људских права; X Циљеви одрживог развоја. Извештај је сачињен на бази одговора које су доставили законодавни, извршни и судски органи, као и независни државни органи.

Република Србија је у фебруару 2021. године доставила и Први добровољни извештај у оквиру Трећег циклуса УПР-а,те овај извештај представља ажурирање података.

Процес у оквиру четвртог циклуса UPR-a, у складу са процедуром, биће настављен у мају 2023. године.

 

Нацрт извештаја за четврти циклус UPR-a

Извештај за IV циклус UPR-a, који се односи на период од почетка 2018. до краја 2022. године, Република Србија има обавезу да поднесе Савету за људска права УН-а најкасније до 6. фебруара 2023. године (став 5. Анекса Резолуције 16/21 Савета за људска права УН-а). Извештај је ограничен на 10.700 речи на енглеском језику.

Ради припреме овог извештаја, а у складу са добијеним техничким инструкцијама из Канцеларије ВКЉП,  Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је сачинило Упитник, који је садржао препоруке груписане у 10 тематских области, а свака тематска област издвојена је посебном табелом у оквиру које  су наведени ресори задужени за спровођење препорука.

Тематске области по којима су груписане препоруке: I Сарадња са УН и процеси извештавања; II Људска права - унапређење законодавног и институционалног оквира; III Омбудсман; IV Забрана тортуре, борба против злочина из мржње и говора мржње, спречавање насиља у породици, ратни злочини, нестала лица, борба против трговине људима; V Владавина права, правосуђе, борба против корупције; VI Забрана и спречавање дискриминације; VII Образовање; VIII Слобода изражавања; IX Бранитељи људских права; X Циљеви одрживог развоја.

Извештај је сачињен на бази одговора које су доставили законодавни, извршни и судски органи, као и независни државни органи.

Република Србија је у фебруару 2021. године доставила и Први  добровољни извештај у оквиру Трећег циклуса УПР-а,те овај извештај представља ажурирање података.

Нацрт овог извештаја је упућен надлежним ресорима на мишљење. Рок за достављање мишљења је  27. јануар 2023. године.

 

Извештај Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа

Влада Републике Србије усвојила је на седници 31.10.2017. године Извештај Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа (Закључак,05 Број: 337-9979/2017-1). Као држава смо искористили могућност да израдимо и анекс, који садржи информације о реализацији препоруке препоруке и семафор са проценом о остварености сваке препоруке у скллду са смерница СЉП УН (испуњена, делимично испуњена,у фази испуњавања и није испуњена).

 

Одговори Републике Србије на препоруке држава чланица Уједињених нација из Трећег циклуса Универзалоног периодичног прегледа.

У оквиру трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа, у периоду од 24. до 26. јануара 2018. године државна делегација је представила извештај Републике Србије. Том приликом, наша држава је добила 190 препорука и у складу са јединственом процедуром за UPR, прихватила је 175, а нотирала 15 препорука.

Влада је на седници одржаној 26. априла 2018. године усвојила Одговоре Републике Србије на препоруке држава чланица Уједињених нација из Трећег циклуса Универзалоног периодичног прегледа.

 

Република Србија доставила Савету за људска права Уједињених нација Средњорочни извештај у оквиру трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа (УПР)

Влада Републике Србије је на седници 25. фебруара 2021. године усвојила Средњорочни извештај Републике Србије у оквиру Трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа (Закључак, бр. 337-1537/2021), након чега је исти достављен Савету за људска права Уједињених нација.

Ово је добровољни извештај, који наша држава први пут доставља Савету за људска права УН-а и на овај начин сврстава у ред држава са добром праксом извештавања. Извештај ће бити разматран у оквиру 46. заседања Савета за људска права УН-а на панелу посвећеном УПР, 17. марта 2021. године у присуству делегације Сталне мисије Републике Србије при УН и другим међународним организацијама у Женеви.

Република Србија је у оквиру Трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа у јануару 2018. године добила 190 препорука, од којих је прихватила 175, а нотирала 15.

Израда Средњорочног извештаја започела је у јулу 2020. године формирањем међусекторског тима, који подразумева представнике све три гране власти које су задужени за спровођење препорука, Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности, Агенције за борбу против корупције, Регулаторног тела за електронске медије, Града Београда, Платформе организација за сарадњу са УН механизмима, Тима УН за људска права и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Израду извештаја је у многоме олакшао већ успостављен национални механизам за праћење УН препорука у области људских права - Савет Владе Републике Србије за праћење примене препорука УН за људска права.

Савет је по добијању препорука из Трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа ажурирао План испуњавања препорука за чије вођење је задужен. За сваку препоруку је одређен ресор надлежан за њено испуњавање и рок. Специфичност Плана испуњавања препорука је што се испуњавање препорука мери кроз индикаторе успрешности, на којима су заједно радили Влада и организације цивилног друштва.

У циљу повезивања свих процеса који се у области људских права паралелно одржавају у нашој држави, додатна вредност Плана испуњавања препорука је што су све препоруке из УПР повезане са Циљевима одрживог развоја из Агенде 2030 УН-а и Акционим  планом за преговарачко поглавље 23: правосуђе и основна права у процесу приступања Републике Србије Европској унији.

Чланови мултисекторског тима су, ради ефикаснијег извештавања, препоруке из Трећег циклуса УПР груписали у 27 тематских целина у оквиру којих су дати одговори о спроводеним активностима на испуњавању препорука у периоду од почетка 2018. године до краја 2020. године.

Одговори надлежних државних органа и институција показују да је испуњавање сваке препоруке у току, као и у којим областима се морају предузети додатне активности како би се достигли жељени циљеви. Сама оцена о статусу испуњености сваке од препорука ће бити исказана у финалном извештају који наша држава треба да достави 2023. године Савету за људска права УН-а.

Рад на изради ове врсте извештаја утицао је на унапређење сарадње између надлежних државних органа и институција, као и њихове сарадње са организацијама цивилног друштва, што је од изузетног значаја за праћење и испуњавање добијених препорука. Такође кроз пресек стања у области испуњености препорука у трогодишњем периоду олакшаће се процес припреме финалног извештаја који смо у обавези да доставимо Савету за људска права УН-а.