МЕНИ
 
Насловна » Људска права » Међународни уговори » Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (ICESCR)

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (ICESCR)

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима је усвојен и отворен за потписивање и ратификовање, или приступање, резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 2200 А(XXI) од 16. децембра 1966. године. Пакт је ступио на снагу 3. јануара 1976. године када је потребних 35 држава депоновало инструменте о ратификацији или приступању. Пакт је међународни инструмент о људским правима легислативног карактера. Његовим одредбама утврђена су инцивидуална и колективна права и одређене мере за надзор над њиховим поштовањем.

СФРЈ је Пакт ратификовала у јулу 1971. године ("Службени лист СФРЈ- Међународни уговори", бр. 7/71) чиме се између осталог, сходно одредбама члана 16, обавезала да надлежном телу УН подноси извештаје о предузетим мерама и постигнутим резултатима у обезбеђивању поштовања права признатих у Пакту. Након промена октобра 2000. године Савезна Република Југославија је 12. марта 2001. године дала сукцесорску изјаву у Уједињеним нацијама која се односила и на поновно приступање Међународном пакту о економским, социјалним и културним правима.

Иницијални извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године

Комитет за економска, социјална и културна права је размотрио Иницијални извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године (E/1990/5/Add.61), на 33. Заседању, 2-3. маја 2005. године у Женеви. Извештај садржи информације у вези са члановима 1-15 Пакта и обухвата период од 1992. до 2002. године, и то стање, проблеме и тешкоће у појединим секторима примене Пакта, као и мере, како законодавне, тако и оне у склопу текуће политике у појединим областима, којима се утицало на уочене слабости.

Одговори на питања Комитета за економска, социјална и културна рпава у вези са Иницијалним извештајем СЦГ о примени Међуанродног пакта о економским, социјалним и културним рпавима у СРЈ за период 1992-2002. године

Пре размтрања Иницијалног извештаја о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године Комитет је затражио додатне одговоре на сет постављених питања. Након што их је Влада усвојила Одговори су у марту 2005. године достављени Комитету за економска, социјална и културна права.

Закључне примедбе Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Иницијалним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године

Након размотреног извештаја Комитет за економска, социјална и културна права је 13. маја 2005. године усвојио Закључне примедбе у вези са Иницијалним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године (E/C.12/l/Add.l08). Закључне примедбе садрже препоруке Републици Србији за унапређење економских, социјалних и културних права.

Други периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Република Србија је на 52. заседању Комитета за економска, социјална и културна права 15. маја 2014. године у Женеви представила Други периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима.

Одговори на додатна питања Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Другим периодичним извештајем о примени Међуанродног пакта о економским, социјалним и културним правима

Комитет за економска, социјална и културна права је након прелиминарног разматрања Другог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у контексту информација прибављених од цивилног сектора и специјализованих агенција Уједињених нација припремио листу додатних питања на која је Република Србија доставила одговоре почетком маја 2014. године.

Закључне примедбе Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Другим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Комитет за економска, социјална и културна права је 23. маја 2013. године у Женеви, након интерактивног дијалога са члановима државне делегације усвојио Закључне примедбе у вези са Другим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима. Закључне примедбе садрже препоруке Републици Србији за унапређење економских, социјалних и културних права у предстојећем периоду( E/C.12/SRB/CO/2).

Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима Влада Републике Србије усвојила је на седници 18. априла 2019. године.

Одговори на додатна питања Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

У складу са постојећом процедуром, Комитет за економска, социјална и културна права УН је, након прелиминарног разматрања Трећег периодичног извештцја о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, на 65. заседагьу, крајем 2019. године, усвојио листу додатних питања на које .је Република Србија требало да достави одговоре у задатом року ( 1. јул 2020. године).

Листа садржи 30 питање која су груписана у три области. Прва група питања се односи на опште информације. Затим на питања која се односе на опште одредбе Пакта (чл. 1-5) максимални расположиве ресурсе, недискриминацију; положај Рома, избеглица, азиланата, миграната, ИРЛ, једнакост жена и мушкараца. У трећој групи су питања која се односе на напосебне одредбе Пакта (чл.б- 15) - право на рад, право на праведне и повољне услове рада, права синдиката, права на социјалну сигурност, заштиту породице и деце, право на одговарајући животни стандард, право на физичко и ментално здравље, право на образовање и културна права.

Одговори на додатна питања Комитета сачињени су на основу прилога добијених од надлежних државних органа и у складу са смерницама Комитета у погледу форме и садржаја. Влада Републике Србије је, на седници одржаној 18. јуна 2020. године, усвојила Одговоре на додатна питања Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима.