МЕНИ
 
Насловна » Људска права » Међународни уговори » Конвенција о расној дискриминацији (CERD)

Конвенција о расној дискриминацији (CERD)

1. Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације

Генерална скупштина Уједињених нација је једногласно усвојила Међународну конвенцију о укидању свих облика расне дискриминације 21. децембра 1965 године.

Конвенција је ступила на снагу 4. јануара 1969. године у складу са чланом 19. Конвенције, након што је остварен довољан број ратификација.

СФР Југославија је ратификовала Међународну конвенцију о укидању свих облика расне дискриминације 1967. године (“Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми", бр. 6/67). Наша држава је по основу сукцесије претходних држава, чланица Конвенције од 2001. године.

2. Извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Влада Републике Србије је на седници одржаној 12. јуна 2020. године усвојила ВИ - ИX Извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (ICERD), након чега је исти достављен Комитету за укидање расне дискриминације.

3. Извештај Републике Србије о примени препорука садржаних у ставовима 16 и 17 Закључних запажања Комитета за укидање расне дискриминације Уједињених нација у вези са ИИ - В периодичним извештајем о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Влада Републике Србије је на седници одржаној 6. децембра 2018. године усвојила Извештај Републике Србије о примени препорука садржаних у ставовима 16 и 17 Закључних запажања Комитета за укидање расне дискриминације Уједињених нација у вези са ИИ - В периодичним извештајем о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (Закључак Владе Р. Србије 05 бр. 337-11832/2018 од 6. 12. 2018.г.).

4. Усвојена Закључна запажања у вези са ИИ-В периодичним извештајем Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Комитет за укидање расне дискриминације Уједињених нација усвојио Закључна запажања у вези са ИИ-В периодичним извештајем Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (ЦЕРД/Ц/СР.2604), на свом 2604. заседању одржаном 1. децембра 2017. године.

Државна делегација је представила извештај на 94. заседању Комитета за укидање расне дискриманације у Женеви, 21. и 22.новембра 2017. године.

Влада Републике Србије усвојила Други и трећи периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације на седници 30. децембра 2015. године (закључак 05 број 337-14095/2015). Комитет за укидање расне дискриминације је извештај прихватио као ИИ-В, имајући у виду временски период од последњег извештаја.

У складу са ставом 34. Закључних запажања Комитета за укидање расне дискриминације, Република Србија је дужна да у року од годину дана од усвајања Закључних запажања извести Комитет за укидање расне дискриминације о примени препоруке из става 16 - у вези са применом члана 54а Кривичног законика и препоруке из става 17 - о статистичким подацима у вези са злочинима из мржње због припадности раси који се воде пред судовима и тужилаштвима.

5. Комитету за укидање расне дискриминације достављен Други и Трећи периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Комитету за укидање расне дискриминације достављен је Други и Трећи периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације, који је Влада Републике Србије усвојила на седници 30. децембра 2015. године.

Извештај садржи преглед законодавних, судских, административних и другх мера које је држава предузела ради примене одредаба конвенције и остваривања пуне и ефективне равноправности и заштите од расне дискриминације. Извештајем су обухваћени сви актуелни механизми и мере које је држава успоставила и спроводи у циљу заштите становништва од расне дискриминације.

6. Иницијални извештај

У складу са чланом 9. Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације државе чланице се обавезују да Комитету за укидање расне дискриминације поднесу извештаје о судским, административним или другим мерама које донесу а које дају дејство одредбама ове Конвенције.

Иницијални извештај Републике Србије о примени Конвенције о укидању свих облика расне дискриминације који се односи на период од 1992-2008. године Комитет за укидење расне дискриминације је разматрао на свом 2067. и 2068. састанку 24. и 25. фебруара 2011. године.

7. Допуна извештаја

Допуна Иницијалног извештаја о спровођењу Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације за период од 1992-2008. године садржи одговоре на питања која је Комитет поставио непосредно пре разматрања Извештаја.

Документ је усвојила Влада као саставни део Платформе за учешће делегације Републике Србије на заседању Комитета за укидање расне дискриминације ради одбране Иницијалног извештаја о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика расне дискриминације за период од 1992-2008. године.

8. Закључна запажања

Комитет за укидање расне дискриминације је на 2086. састанку 10. марта 2011. године усвојио Закључнна запажања у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о укидању свих облика расне дискриминације који се односи на период од 1992-2008. године . У оквиру тог документа изложени су позитивни аспекти спровођења Конвенције, ометајући фактори и тешкоће у спровођењу Конвенције, као и спорне тачке и препоруке Комитета у вези са спровођењем Конвенције у Републици Србији.

Комитет за укидање расне дискриминације је у овом документу позвао државу да достави Други и Трећи извештај о примени Конвенције о укидању свих облика расне дискриминације до 4. јануара 2014. године.

9. Опште препоруке Комитета за укидање расне дискриминације

Опште препоруке Комитета за укидање расне дискриминације доступнe су на линку OHCHR: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=6&DocTypeID=11