МЕНИ
 
Насловна » Контакт тачке за сарадњу са ОЦД »Ресурс центар за контакт тачке за сарадњу са ОЦД

Ресурс центар за контакт тачке за сарадњу са ОЦД

Добро дошли на страницу намењену контакт тачкама за сарадњу са организацијама цивилног друштва. Овде можете пронаћи најважнија документа која вам могу помоћи у вези са активностима сарадње са организацијама цивилног друштва – најважније законе, подзаконска акта, смернице, приручнике и сл. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог остаје такође на располагању за сва питања и недоумице које можете имати у свакодневном раду и увек нам се можете обратити мејлом: sek.scd@minljmpdd.gov.rs

Предлог описа посла контакт тачки за сарадњу са ОЦД

Контакт тачке за сарадњу са ОЦД на републичком, покрајинском и локалном нивоу јесу службеници запослени у овим органима управе који треба да олакшају и унапреде комуникацију и сарадњу органа управе и организација цивилног друштва, нарочито у процесима доношења докумената развојног планирања, докумената јавних политка, закона, прописа и других општих аката.

Контакт тачке за сарадњу са организацијама цивилног друштва су спона између система јавне управе и организација цивилног друштва и као такве представљају потенцијално изузетно делотворан механизам који може да:
а) унапреди инклузивност и транспарентност рада органа управа,
б) унапреди сарадњу и размену информација између два различита сектора
в) унапреди сарадњу између самих органа управе на различитим нивоима власти.

Поштујући и узимајући у обзир Устав, постојеће законе, прописе и друге опште акте којима се регулише рад јавне управе, Министарства за за људска, мањинска права и друштвени дијалог израдило је предлог описа посла контакт тачки за сарадњу са организацијама цивилног друштва. Овај опис посла ни на један начин није обавезујући, већ је израђен у сврху пружања помоћи органима приликом дефинисања описа посла запослених на пословима сарадње са цивилним сектором. Контакт тачке за сарадњу са ОЦд могу да обављају неке од следећих активности:

  • пружа информације и стручна упутства организацијама цивилног друштва о процесима доношења докумената јавних политика, прописа и  аката у надлежности Владе Републике Србије/покрајинске владе/града/општине и могућностима за укључивање организација цивилног друштва у ове процесе;
  • пружа информације и стручна упутства организацијама цивилног друштва о формирању нових и могућности њиховог учешћа у постојећим сталним и/или привременим радним телима унутар система јавне управе;
  • прати и анализира подстицајно окружење за развој и деловање организација цивилног друштва на националном/покајинском/локалном нивоу и предлаже мере за унапређење стања;
  • пружа информације о могућностима пројектне подршке организацијама цивилног друштва из буџета Републике Србије;
  • пружа информације о могућностима партнерства између јавне управе и организација цивилног друштва на припреми нових и спровођењу постојећих пројеката;
  • прати спровођење пројеката организација цивилног друштва на националном/покрајинском/локалном нивоу;
  • обједињава предлоге организација цивилног друштва за унапређење сарадње између јавне управе и организација цивилног друштва и упућује их надлежним организационим јединицама;
  • учествује у својству известиоца на седницама органа држане управе/покрајинске управе/градске/општинске управе у вези са питањима које се односе на подстицајно окружење за развој и деловање организација цивилног друштва;
  • припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду организација цивилног друштва и стању и проблемима везаним за деловање организација цивилног друштва.

 

ВАЖНА ДОКУМЕНТА