MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi »POSTUPAK IZBORA nezavisnih eksperata za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA)

POSTUPAK IZBORA nezavisnih eksperata za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA)

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostavljen je zahtev Izvršnog sekretara Grupe eksperata za suzbijanje trgovine ljudima Saveta Evrope (u daljem tekstu: GRETA) upućen Republici Srbiji za dostavljanje spiska sa imenima najviše tri kandidata za mesto člana GRETA, imajući u vidu da se članica GRETA iz Moldavije povukla, nakon čega je jedno mesto ostalo upražnjeno.
Izbori za članove ove grupe će biti održani na sledećem sastanku Komiteta ugovornica Konvencije o borbi protiv trgovine ljudima, koji bi trebalo da budu održani 11. ili 18. juna 2021. godine u Strazburu.

Povodom napred navedenog zahteva Ministarstvo je preduzelo sledeće aktivnosti:

 • 3.3.2021. godine doneta je Odluka o upućivanju javnog poziva nezavisnim ekpertima za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA);
 • Na osnovu navedene odluke, Javni poziv je bio objavljen u periodu od 5. do 20. marta 2021. godine na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i na Portalu e-Uprava;
 • Rešenjem ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog od 17.3.2021. godine obrazovana je Komisija za izbor kandidata za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima Saveta Evrope (GRETA). Članovi komisije su bili predstavnici Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog;
 • Nakon zatvaranja Javnog poziva, Komisija se sastala 26.3.2021. godine radi pregledanja i bodovanja pristiglih prijava za kandidaturu za članstvo u GRETA i sačinjavanja rang-liste kandidata;
 • Komisija za izbor kandidata za članstvo u GRETA je utvrdila da su se blagovremeno prijavila tri kandidata;
 • Komisija je utvrdila da prijave svo troje kandidata: prof. dr Đorđa Alempijevića, Radmile Dragičević Dičić i Ivane Radović sadrže svu traženu dokumentaciju i da su ispunjeni formalni uslovi da ih razmatra i boduje.
 • U skladu sa kriterijumima za selekciju, koji su bili sastavni deo javnog poziva, Komisija je izvršila bodovanje svih aplikanata i sačinila rang-listu kandidata;
 • Rang lista je bila objavljena na na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i na portalu e-Uprava u periodu od 29. marta do  2. aprila 2021. godine;
 • Sastavni deo rang liste je bilo i obaveštenje o pravnom sredstvu. U skladu sa njim, kandidati su imali pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju rang liste kandidata u roku od pet dana od dana objavljivanja rang liste. Na rang listu kandidata, prijavljeni kandidati su imali pravo prigovora u roku od pet dana od dana njenog objavljivanja.
 • U roku koji je određen Javnim pozivom, prvoplasirani kandidat, prof. dr Đorđe Alempijević je 1. aprila 2021. godine uputio zahtev za uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju predsedniku Komisije za izbor kandidata za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA), nakon čega je istog dana izvršio uvid.
 • Dana 2. aprila 2021. godine prof. dr Đorđe Alempijević je podneo prigovor na objavljenu rang listu kandidata za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA). Navedenim prigovorom je tražio da se drugoplasiranoj kandidatkinji, Radmili Dragičević Dičić oduzme jedan bod, s obrazloženjem da ista nije dostavila dokaz o završenim specijalističkim studijama.
 • Komisija za izbor kandidata za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA) je prigovor Prof. dr Đorđa Alempijevića odbila kao neosnovan.
 • Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 8.4.2021. godine donela odluku o izboru kandidata Republike Srbije za članstvo u GRETA, koja je sa pratećom dokumentacijom poslata Ministarstvu spoljnih poslova kako bi bila dostavljena Savetu Evrope.